Пиндус Юрій Іванович

pyndus_m

кандидат технічних наук, доцент,
докторант кафедри БМ

 

Науково-дослідна робота

Науковий напрямок: " Дослідження впливу перевантажень розтягом, стиском та взаємовплив перевантажень розтягом-стиском на ріст втомної тріщини".

2008р. Затверджена тема докторської дисертації "Втомна довговічність тримких конструкційних елементів з дефектами за експлуатаційного навантаження"

 

Біографія

Народився 14 серпня 1973 року у м. Тернополі

1992рік – закінчив Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування за спеціальністю „радіоапаратобудування”

1998 рік – закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, отримав диплом магістра за спеціальністю „приладобудування”

2002 рік – закінчив аспірантуру при кафедрі матеріалознавства Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

2002 рік – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, на тему „Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразових перевантажень у алюмінієвих сплавах”

2007 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв

2010 рік – обраний на посаду декана Механіко-технологічного факультету (МТФ)

 

Педагогічна діяльність:

веде навчальні курси:

 • Вступ до будівельної справи.

 

Наукові інтереси:

 • механіка руйнування матеріалів;
 • вплив перевантажень розтягом, стиском та взаємовплив перевантажень розтягом-стиском на ріст втомної тріщини;
 • моделювання напружено-деформівного стану у вістрі тріщини методом скінченних елемнтів;
 • прогнозування росту втомних тріщин у тримких конструкціях за випадкового знакозмінного (експлуатаційного) навантаження.

 

Наукові праці

 1. Ю. Пиндус, В. Осадчук, І. Назар Просторовий розподіл залишкових зварювальних напружень у пластинах з круговими швами. // Тези допов. IV-го міжнародного симпозіуму Українських інженерів-механіків.–Львів. 1999.- С28.

 2. Ю. Пиндус, Б. Шелестовський. Розв’язок диференціальних рівнянь тіла з власними (залишковими) деформаціями. // Вісник Тернопільського державного технічного університету.-1999.–Т.4, ч.1.-С.15-21.

 3. Пиндус Ю. І. Вплив асиметрії циклу навантаження на циклічну тріщиностійкість алюмінієвого сплаву Д16чТ // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2001.-Т.6, - №3. - С. 18 - 22.

 4. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Семенець О.І. Вплив перевантажування на поширення втомних тріщин за різних асиметрій циклу навантаження в сплаві Д16чТ// Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2001. - Т.6, - №4. - С.5 - 12.

 5. Ясній П.В., Пиндус Ю.І. Вплив одноразового перевантажування на ріст втомної тріщини в сплаві Д16Т // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2002. – №2. – С. 57 – 60.

 6. Пиндус Ю.І., Ясній П.В. Модель росту втомної тріщини після одноразового перевантажування // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. - 2002. - №1. - С. 28 - 36.

 7. Пиндус Ю.І. Прогнозування швидкості росту втомної тріщини при нерегулярному навантаженні в алюмінієвому сплаві Д16Т // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2002. - Т.7, - №1. - С. 11 - 19.

 8. Пиндус Ю.І. Аналіз процесу стабілізації швидкості росту втомної тріщини після одноразового перевантажування // Мат. п'ятої наук. конф. ТДТУ ім. І.Пулюя. - Тернопіль: ТДТУ ім І. Пулюя. - 2001. - С. 105.

 9. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Семенець О.І. Моделювання росту втомних тріщин в алюмінієвому сплаві під дією спектру навантажень крила транспортного літака // Тези Міжн. наук.-техн. конф. "Оцінка і обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій". – Київ. -2000. - С.249-251.

 10. Ясній П.В., Пиндус Ю.І. Кінетика росту втомної тріщини після одноразового перевантажування в сплаві Д16Т // Тези Міжн. наук.-техн. конф. “Проблеми динаміки і міцності в газотурбобудуванні”. - Київ: Ін-т проблем міцності НАН України, 2001 .- С. 157 - 158.

 11. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус. Визначення розподілу залишкових напружень у вершині втомної тріщини після одноразового перевантажування // Мат. шостої наук. конф. ТДТУ ім. І.Пулюя. - Тернопіль: ТДТУ ім І. Пулюя. - 2002. - С.

 12. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Семенець О.І. Прогнозування швидкості росту втомної тріщини після одноразового перевантажування в алюмінієвому сплаві Д16чТ // Мат. IV Міжн. наук.-техн. конф. ”АВІА-2002”. – Том 3. – Київ: Національний Авіаційний Університет. - 2002. - С.27-30.

 13. P. Yasniy, Yu. Pyndus. Prediction of Fatigue Crack Growth Rate after Single Overload at Different Stress Ratios // Proceedings of the 14th Bienniel Conference on fracture.- Cracow, 2002 – ECF14. – Vol.3. – P.609-616.

 14. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, О.І. Семенець. Прогнозування росту втомних тріщин після одноразового перевантажування розтягом і при нерегулярному навантаженні // Трибофатика: Пр. 4-го Міжнародного симпозіуму з трибофатики. - 2002. – Т.1.- С. 61-66.

 15. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус. Оцінка росту втомних тріщин після перевантажування розтягом // Матеріали міжнародного Україно-Польського семінару. – Луцьк, 2003.-С.12-13.

 16. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус. Методологія оцінки втомної довговічності елементів конструкцій машин за експлуатаційного навантаження // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин: Пр. 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – 2004. – С. 73-87.

 17. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус. Прогнозування втомної довговічності конструкційних елементів машин за випадкового експлуатаційного навантаження // Надійність і довговічність машин і споруд. - 2005. - Вип. 24. – C.52-72.

 18. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, І.В. Коноваленко, В.Б. Фостик, О.Б. Назаревич. Методика експериментального дослідження напружено-деформованого стану у вістрі тріщини // Тези Міжнародної науково-технічної конференція “Динаміка, міцність і ресурс машин і конструкцій”. - Київ, 2005. – С.411.

 19. П.Ясній, Ю.Пиндус, В. Фостик. Вплив асиметрії циклу навантаження на кінетика росту втомної тріщини в алюмінієвому сплаві / Матеріали ХІ наукової конференції ТДТУ. – Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя.–м. Тернопіль, 17-18 травня 2006 р. – С.128

 20. П.Ясній, Ю.Пиндус, В.Фостик. Метод вимірювання розкриття вістря тріщини з допомогою координатних сіток. . Матеріали ХІI наукової конференції ТДТУ. – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.–м. Тернопіль, 16-17 травня 2007 р. – С.118.

 21. П.Ясній, Ю. Пиндус, І. Шульган. Оцінка НДС у вістрі тріщини після перевантажень розтягом та стиском/Матеріали ХІ наукової конференції ТДТУ. – Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя.–м. Тернопіль, 17-18 травня 2006 р. – С.129

 22. P. Yasniy, Yu. Pyndus, V. Fostyk, I. Shulgan. Fatigue Crack Growth Overload and Underload Interactions// Proc. of XIII International Colloquium “Mechanical Fatigue of Metals”.- Ternopil, 2006. – P.49-56.

 23. П.Ясній, Ю.Пиндус, В.Фостик. Вплив асиметрії циклу навантаження на характеристики циклічної тріщиностійкості алюмінієвого сплаву Д16Т // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - Тернопіль: ТДТУ, 2007. - Т.12. - №1. – С. 7-12.

 24. Пындус Ю.И., Фостык В.Б. Исследование параметров раскрытия усталостной трещины при помощи координатной сетки // ІІ международная конференця “Деформация и разрушение материалов и наноматериалов”. – Москва, 2007. – С. 670-671.

 25. Пиндус Ю.І, Фостик В.Б. Використання методу координатних сіток для вимірювання розкриття втомної тріщини // Відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів фізико - механічного інституту “Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи”. – Львів, 2007. – С. 50-53.

 26. Georgij SULYM, Oleh YASNIY, Yurij PYNDUS MODELLING OF FATIGUE CRACK GROWTH UNDER VARIABLE AMPLITUDE LOADING IN D16chT ALUMINUM ALLOY. IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji Augustów, 30 maja – 2 czerwca 2007.

 27. Ясний П.В., Пындус Ю.И., Окипный И.Б., Шульган И.В. Повышение хрупкой прочности предварительным термомеханическим нагружением // XVII Петербургские чтения по проблемам прочности посвященные 90-летию со дня рождения профессора А.Н. Орлова, Сборник материалов. Часть II, Санкт-Петербург, 10-12 апреля 2007 г. - Стр.83 .

 28. П.Ясній, В. Гладьо, Ю. Пиндус, І. Шульган. Моделювання структурної неоднорідності конструкційних матеріалів методом скінченних елементів //Матеріали ХІ наукової конференції ТДТУ. – Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя.– м. Тернопіль, 16-17 травня 2007 р. – С.116.

 29. Ясний П.В., Пындус Ю.И., Гладьо В.Б., Шульган И.В. Методика моделирования разрушения хрупких включений в материале методом конечных элементов // Актуальные проблемы динамики и прочности материалов и конструкций: модели, методы, решения: материалы международной научно-технической конференции (1-3 июня 2007 г., г. Самара). – Орел: ОрелГТУ, 2007. –С.80.

 30. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Окіпний І.Б., Шульган І.В. Вплив попереднього термомеханічного навантаження на напружено-деформівний стан у вістрі тріщини // Вісник Тернопільського державного технічного університету —2007, №.2, - С.7-12.

 31. Yasniy P., Pyndus Yu., Hlado V., Okipny I., Shulhan I. Modeling of the effect of combined WPS on the brittle fracture of a heat-resistant steel // The 2-nd Hungarian-Ukrainian Joint Conference on Safety, Reliability, and Risk of Engineering Plants and Components: Abstracts of Papers // Ed. V.T. Troshchenko. – Kyiv, 2007. – pp. 60-62.

 32. Ясний П.В., Пындус Ю.И., Окипный И.Б., Шульган И.В. Оценка влияния комбинированного ПТН на НДС теплоустойчивой стали методом конечных элементов// ІІ международная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» - (подана 8-11 сентября 2007 Москва).

 33. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, В.Б. Гладьо, І.Б. Окіпний, І.В. Шульган Прогнозування впливу попереднього термомеханічного навантаження на в’язкість руйнування теплостійкої сталі з використанням методу скінченних елементів // Проблемы прочности (подана ).

 34. Measurement of the elastoplastic strain at the crack tip on the specimen. Yuri Lapusta (Institut Francais de Mechanique Avancee, France), Petro Yasniy, Yuriy Pyndus, Ihor Shulgan (Ternopil State Technical University, Ukraine) // 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (16-20 July 2007) Zurich.-P.71.

 35. П.В. Ясній, І.В. Шульган, В.Б. Гладьо, Ю.І. Пиндус Врахування структурної неоднорідності матеріалів при моделюванні методом скінчених елементів // Сьомий україно-польський науковий симпозіум "Актуальні задачі механіки неоднорідних структур", Львів, 5-9 вересня, 2007р. с43-44.

 36. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Фостик В.Б. Патент на корисну модель " Спосіб нанесення на поверхню зразків ділильних сіток". 10.08.2007 р. Бюл. №12 2007 р. (19)UA (11)25367 (13)U.

  Пиндус Ю.І., Фостик В.Б. Методика дослідження ефекту закриття втомної тріщини за допомогою оптичного методу координатних сіток. Вісник ЖДТУ.- №3(42).- 2007р.-с25-35.

 37. Ю.Пиндус, О.Ясній. Моделювання росту тріщин в алюмінієвому сплаві за змінної амплітуди навантаження //Матеріали ХІ наукової конференції ТДТУ. – Тернопільський держаний технічний університет імені Івана Пулюя.– м. Тернопіль, 16-17 травня 2007 р. – С.135.

 38. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Гладьо В.Б., Шульган І.В. Комп’ютерне моделювання стрибкоподібної деформації сплаву АМг6 // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008. - №1. – С. 41-44.

 39. І. Коноваленко, П. Марущак, Ю.Пинудс, В. Фостик. Оцінка рівня деформацій матеріалу на основі обробки цифрових зображень//Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х томах. Збірник тез ІІ наукової конференції. – Львів, 2008. – Т.2. – С.280-282 с.

 40. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, П.О. Марущак, В. Гліха, Т. Вухерер. Оцінка КІН у вістрі поверхневої напівеліптичної тріщини у товстостінному цилндрі навантаженому рівномірно розподіленим навантаженням//Міцність та надійність магістральних трубопроводів”МТ-2008”: Тези допов. Міжнародної науково-технічної конференції/Відп. ред. А.Я. Красовський, І.А. Маковецька: – Київ: ІПМ ім. Г.Г. Писаренка НАН України, 2008. – С.122-123.

 41. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Марущак П.О., Фостик В.Б. Патент на корисну модель " Спосіб розмічування поверхонь металевих плоских зразків". 10.06.2008 р. Бюл. №11 2008 р. (19)UA (11)33067 (13)U (51)МПК (2006) G01N1/00.

 42. Гладьо В., Пиндус Ю., Фостик В. Фрактографічні дослідження втомного руйнування алюмінієвого сплаву Д16Т // Тези доповідей XІІ наукової конференції Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2008. - С. 176.

 43. Пиндус Ю.І., Марущак П.О., Біщак Р.Т., Ясній О.П. Оцінка розподілу КІН вздовж фронту поверхневої напівеліптичної тріщини у товстостінному циліндрі// Вісник Житомирського технологічного інституту. – 2008. - № 3 (прийнята до друку).П. Марущак, І. Коноваленко, Ю. Пиндус. Вимірювання розкриття тріщини цифровим методом // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Праці конференції. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2008 – С.61-63.

 44. Юрій Пиндус, Георгій Сулим, Олег Ясній Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень на фронті півеліптичної тріщини осі колісної пари електропотяга // Машинознавство. – 2008. – Т. 133, №7. – С. 9–13.

 45. П.В. Ясній, П.О. Марущак, Ю.І. Пиндус, В.Б. Фостик, І.В. Коноваленко. Патент на корисну модель №38957 "Спосіб визначення розкриття вершини тріщини". Видача патенту 26.01.2009 року, Бюл.№2. (19)UA, (11)38957, (51)МПК(2009), G01N 1/32.

 46. П.В. Ясній, П.О. Марущак, І.В. Коноваленко, В.Б. Фостик, Ю.І. Пиндус. Патент на корисну модель №39834 "Спосіб визначення напружень елементів конструкцій". Видача патенту 10.03.2009 року, Бюл.№5. (19)UA, (11)39834, (51)МПК(2009), G01В 5/30.

 47. П.В. Ясній, П.О. Марущак, Ю.І. Пиндус, І.В. Коноваленко. Патент на корисну модель №39754 "Спосіб визначення розмірів пластичної зони". Видача патенту 10.03.2009 року, Бюл.№5. (19)UA, (11)39754, (51)МПК(2009), G01В 5/00.

 48. П.Ясній, Ю.Пиндус, В.Фостик. Дослідження кінетики росту втомних тріщин в умовах одноразових перевантажень розтягом-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя . – Тернопіль, 2009. - С. 178.

 49. Ю. Пиндус, А. Сорочак. Швидкість росту втомних тріщин в матеріалі осей колісних пар локомотивів // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя . – Тернопіль, 2009. - С. 195.

 50. О.П. Ясній, Ю.І. Пиндус, А.П. Сорочак. Імовірнісна оцінка довговічності осі колісної пари електропотяга // Праці 4-тої Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій».- Нац. університет «Львівська політехніка».-Львів, 2009.-С.

 51. П. Ясній, Ю Пиндус, В. Фостик. Оцінка мінімальної швидкості росту втомної тріщини після комбінованих перевантажень розтягом-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т // Вісник Тернопільського державного технічного університету —2009.— № 2. С. 7-15.

 52. Ясній П.В., Окіпний І.Б., Пиндус Ю.І. Моделювання деформування і руйнування теплостійкої сталі після ПТН// Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Конструкційна міцність матеріалів і ресурс обладнання АЕС” під ред. Харченко В. В. – Київ. – 22 травня 2009. – С. 185.

 53. Ясний П.В., Пындус Ю.И., Окипный И.Б., Шульган И.В. Оценка влияния комбинированного ПТН на НДС теплоустойчивой стали методом конечных элементов// Тезисы докладов международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов «DFMN2009» Том 2. – Москва,12-15 октября 2009. – С.406-407.

 54. Пындус Ю.И., Фостык В.Б., Окипный И.Б. Влияние перегрузок растяжением-сжатием на скорость роста усталостной трещины в алюминиевом сплаве Д16Т// Тезисы докладов международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов «DFMN2009» Том 1. – Москва,12-15 октября 2009. – С.368-369.

 55. Ю. Пиндус, О. Галущак. адаптація скінченноелементної сітки для розрахунку кін та J-інтеграла методим скінченних елементів//Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій” присвяченої 50-річчю заснування ТНТУ та 165-річчю з дня народження Івана Пулюя (Україна, м. Тернопіль, 19-21 травня 2010 р.), Тернопіль ТНТУ, 2010.-С.83.

 56. Ю. Пиндус, А. Сорочак, О. Ясній. Оцінка пошкодженості матеріалу осі колісної пари локомотива після експлуатації.//Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій” присвяченої 50-річчю заснування ТНТУ та 165-річчю з дня народження Івана Пулюя (Україна, м. Тернопіль, 19-21 травня 2010 р.), Тернопіль ТНТУ, 2010.-С.81-82.

 57. Oleh Yasniy , Yuri Pyndus , Andrij Sorochak , Volodymyr Yasniy. Probabilistic Modelling of Fatigue Crack Growth in Railway Axle //18th European Conference on Fracture “ECF 18” “Fracture of Materials and Structures from Macro to Macro Scale”.- August 30- September 03, Dresden, Germany.-P.263-265.

 58. P. V. Yasnii, I. B. Okipnyi and Yu. I. Pyndus. Assessment of Brittle Strength of Nuclear Reactor Pressure Vessel Steel Upon Warm Prestressing//Strength of Materials, 2010, Vol. 42, No. 1.-р.32-37.

 59. Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Окіпний І.Б. Оцінка крихкої міцності сталі корпусу атомного реактора після попереднього термомеханічного навантаження // Проблемы прочности.- 2010.-№1. С.46-53.

 60. П. В.Ясній, В. Б. Фостик, Ю. І. Пиндус. Прогнозування мінімальної швидкості рвт після перевантажень розтягом-стиском// Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Міцність матеріалів і елементів конструкцій” / Відп. ред. Трощенко В.Т.: в 2 т. – Київ: Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, 2010.-Т.2-.218-220.

 61. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Редько О.І., Пиндус Ю.І., Гладьо В.Б., Долгов М.А. Патент на корисну модель №54091 „Композиція для покриттів з поліпшеними фізико-механічними властивостями”. Видача патенту 25.10.2010, Бюл. №20. (19)UA, (11)54091, (51)МПК(2009),C09D 163/00.

 62. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Редько О.І., Пиндус Ю.І., Гладьо В.Б., Долгов М.А. Патент на корисну модель №54093 „Композиція для покриттів з поліпшеними адгезійними властивостями”. Видача патенту 25.10.2010, Бюл. №20. (19)UA, (11)54091,(51)МПК(2009),C09D 163/00.

 63. Oleh Yasniy, Tomaž Vuherer, Yuriy Pyndus, Andriy Sorochak, Ivan Samardžić. In-service damage of railway steel axles//Tehnički vjesnik.- Croatia.- 18, 1(2011).- P.87-90.

 64. Ю. Пиндус, О. Галущак. Адаптація розмірів сітки скінченних елементів для моделювання напружено-деформівного стану у вістрі тріщини в пружно-пластичній постановці за умов плоскої деформації // Матеріали наукової конференції МТФ ТНТУ ім. І. Пулюя „Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті”. – ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – С. 12-13.

 65. П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, В.Б. Гладьо, І.Б. Окіпний, І.В. Шульган. Прогнозування впливу попереднього термомеханічного навантаження на в’язкість руйнування теплостійкої сталі з використанням методу скінченних елементів // Проблемы прочности, 2011, №2. – С.5-16.

 

Yasniy