ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Особливості виконання дипломного проектування з спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Мета і задачі дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальним етапом навчання студентів у ВНЗ і має на своїй меті систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань за фахом, оволодіння студентом навиками самостійного вирішення конкретних наукових, технічних, технологічних і організаційно-економічних задач.

Дипломна робота є самостійним творчим комплексним науково-практичним дослідженням з актуальної теми.

дипломне проектування за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія

Тематика  дипломних робіт:

 • Дослідження напружено-деформівного стану в елементах зварних стержневих будівельних конструкцій
 • Моделювання поведінки металевих балок
 • Дослідження методів підсилення будівельних конструкцій
 • Дослідження теплопровідності будматеріалів для забезпечення енергоефективності у будівництві
ПРОПОНОВАНІ КАФЕДРОЮ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
 • «Проект реконструкцій багатоквартирного житлового будинку з прибудівними приміщеннями торгового призначення з дослідженням тріщиностійкості похилих перерізів залізобетонних балок».
 • «Оцінка техніко-економічних показників сталевих гофрованих балок при будівництві промислових будівель».
 • «Проект реконструкцій житлового будинку з влаштуванням офісних приміщень з дослідженням похилих перерізів залізобетонних балок».
 • «Проект спортивно-оздоровчого комплексу в м. Дніпро з дослідженням роботи гнутоклеєних дерев’яних балок».
 • «Проект 26-поверхового житлово-офісного будинку в Києві з дослідженням фундаментів».
 • «Проект 14-поверхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в м. Дніпрі з дослідженням фундаментів».
 • «Проект 9-поверхового житлового будинку з порівняльним аналізом утеплювачів фасадів».
 • «Проектування багатоповерхової житлової будівлі з обґрунтуванням з порівняльним аналізом її теплотехнічних показників, згідно вітчизняних та європейських норм проектування».
 • «Проект станції юних техніків в м. Хмельницькому з дослідженням….»
 • «Проект реконструкції житлового будинку з влаштуванням приміщень громадського призначення та дослідженням несучої здатності підсилених залізобетонних балок».
 • «Проектування багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями із забезпеченням енергоефективного утеплення фундаментів».
 • «Розробка енегроефективних дахових покриттів при проектуванні багатоповерхової будівлі в м. Луцьку».
 • «Проект 10-поверхового житлового будинку у Вінниці з дослідженням утеплення даху».
 • «Моделювання НДС арочних двотаврових стержнів з гофрованою стінкою».
 • «Проект 5-поверхового житлового будинку в м. Тернополі».
 • «Проект 11-поверхового житлового будинку з дослідженням металевих ферм перекриття».
 • «Проект спортивно-оздоровчого комплексу площею 13000 м2 в Херсоні з дослідженням купольного даху».
 • «Проект 9-поверхового житлового будинку з дослідженням ребристо-монолітного перекриття».
 • «Застосування без каркасних арочних конструкцій зі сталевих гофрованих профілів для гірських районів України».
 • «Дослідження міцності керамзито-бетону неруйнівними методами контролю».
 • «Дослідження теплопостачання будівель і споруд з використанням термоакумулюючих пристроїв»
 • «Дослідження легкого бетону різної міцності неруйнівними методами контролю».
 • «Оптимізація матеріаломісткості зварної кроквяної ферми».
 • «Аналіз опору зминання легких стальних тонкостінних елементів замкнутого профілю для будівельних конструкцій».
 • «Проект реконструкції виробничого приміщення під торгово-розважальний центр з дослідженням підсилення монолітного ребристого перекриття».
 • «Проектування сховища для овочів в Теребовлі із дослідженням каркасу та підлоги будівлі».
 • «Проектування профілакторію в м. Херсон з комплексним дослідженням міцності бетону».

Окремі теми дипломних робіт, пов’язані з науково-дослідною роботою студентів на кафедрі або їх професійною діяльністю, можуть бути запропоновані студентами.
Дипломна робота магістра складається з пояснювальної записки, креслень (за необхідності) та обов’язкового ілюстративного матеріалу до захисту (який містить текстову частину, діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки, роздруковані слайди презентації до захисту тощо.
Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.
Пояснювальна записка до дипломної роботи повинна в стислій та чіткій формі розкривати творчий задум, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст пояснювальної записки складається українською мовою. Орієнтовний обсяг пояснювальної записки дипломної роботи магістра – 60…80 сторінок аркушів формату А4 без додатків.

Нормоконтролю підлягають усі дипломні роботи, які виконуються в університеті.

Рецензенти призначаються наказом ректора за поданням декана факультету, не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК, з урахуванням пропозицій випускових кафедр зі складу досвідчених НПП або науковців університету та зовнішніх організацій, а також провідних фахівців відповідних галузей економіки, фахова кваліфікація яких відповідає напряму підготовки (спеціальності) випускників.

ЕТАПИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ПІДГОТОВЧИЙ

Студент обирає тему, узгоджує її з керівником та отримує від нього індивідуальне завдання щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою ДР (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо.

ОСНОВНИЙ

Починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту ДР на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі проект (робота) повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником та консультантами.

ЗАКЛЮЧНИЙ

Включає отримання відгуку керівника та рецензії на ДР, проведення попереднього захисту на кафедрі, подання голові ДЕК щодо захисту ДР (ДП) за підписами завідувача випускової кафедри та декана факультету про допуск до захисту та направлення роботи у ДЕК.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Завдання на ДР складається за встановленою формою, затверджує завідувач випускової кафедри і видає дипломнику, як правило, після проходження переддипломної практики, а за її відсутності – не пізніше, ніж за тиждень до початку дипломного проектування.

У завданні вказують:
- тему ДР;
- термін подання студентом закінченого ДР;
- вихідні дані до ДР;
- укрупнений зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити);
- перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень, слайдів тощо);
- консультантів спеціальних розділів ДР(«Техніко-економічне обґрунтування»; «Охорона праці»; «Екологія» тощо), дату видачі завдання до розділу і дату погодження готового розділу;
- дату видачі завдання; - календарний план виконання ДР із зазначенням назв його етапів та термінів їх виконання.

Завдання є невід’ємною складовою пояснювальної записки. Його підписують керівник ДР, а також студент, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання. Внесення до нього змін допускається, як виняток, за рішенням випускової кафедри на підставі заяви студента і подання керівника ДР.

2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола