Ковальчук Ярослав Олексійович

kovalchuk_m

кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри

 

Науково-дослідна робота

Науковий напрямок: "Дослідження циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів".

 

Біографія

1982 р. закінчив Тернопільський політехнічний інститут Спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти"

1992 р. закінчив Московський інститут інтелектуальної власності Спеціальність "Патентознавство"

1997 р. закінчив аспірантуру при Тернопільському приладобудівному інституті Спеціальність "Механіка деформівного твердого тіла"

1999 р. захистив дисертацію на здобутття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Механіка деформівного твердого тіла" на тему "Вплив попередньої пластичної деформації на тріщиностійкість алюмінієвого сплаву"

2002 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри матеріалознавства

 

Виробнича та науково-викладацька діяльність

1982 - 1987 науково-виробниче об'єднання "Ватра" (м. Тернопіль), інженер-технолог

1987 - 1992 Тернопільський технікум радіоелектронного приладобудування, викладач

1992 - 1996 Тернопільський приладобудівний інститут, завідувач лабораторією

1997 Тернопільський державний технічний університет імені ІванаПулюя, аситент, старший викладач

2000 Тернопільський державний технічний університет імені ІванаПулюя, доцент, кандидат технічних наук.

2014  Тернопільський національний технічний університет імені ІванаПулюя, виконувач обов'язків завідувача кафедри будівельної механіки.

2015  Тернопільський національний технічний університет імені ІванаПулюя, завідувач кафедри будівельної механіки.

 

 

Педагогічна діяльність

Веде навчальні курси:

 • ТКМ та матеріалознавство;
 • Основи оброблення металів;
 • Технологія будівельного виробництва;
 • Технологія та організація будівництва.

 

Наукові праці

 1. Yasniy P.V. and Kovalchuk Yа.O. The influence of preliminary plastic deformation on fatigue crack growth rate. // Materials Аgeing and Сomponent Live Extension: Proc Int. Symp.. on Mater. Life Ext. - Milan, 1995,- P.185-194.

 2. Ясній П.В., Подкользін В.Ю., Ковальчук Я.О. Вплив попередньго пластичного деформування на несучу здатність елементів конструкцій//Тези доповідей науково-практичної конференції “Наукомісткі технології подвійного призначення”. – Том 2. – Київ: – 1994, – С.37.

 3. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Закономірності росту втомних тріщин в пластично-деформованих матеріалах.// Тези доповідей IV Міжнародної конференції з механіки неоднорідних структур. – Тернопіль: - 1995.– С. 222-223.

 4. Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Токарєв П.М., Маковей В.П. Вплив попереднього високошвидкісного навантаження на кінетику росту втомних тріщин// Тези доповідей 1 Українсько-Польського симпозіуму. – Тернопіль: – 1997. – С. 193–195.

 5. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Вплив попереднього пластичного деформуванням розрягуванням-стисканням на швидкість росту втомних тріщин // Сучасні проблеми механіки і математики: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю академіка НАН України Я.С.Підстригача. – Львів: – 1998. – С. 213.

 6. Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Степаненко В.О. Вплив попередньої пластичної деформації на мікромеханізми руйнування сплаву АМг6 //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т.3, №1. С. 5-11.

 7. Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Ващенко О.М. Вплив попередньої пластичної деформації на швидкість поширення втомних тріщин в сплаві АМг6 //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т.3, №1. С. 11-19.

 8. Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на порогову тріщиностійкість матеріалів //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1999. – Т.4, №1. С. 45-55.

 9. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на циклічну тріщиностійкість сплаву АМг6. //Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 1999. –, №9, С. 56-63.

 10. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Вплив попередньої пластичної деформації на мікромеханізми поширення втомних тріщин у сплаві АМг6 //Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: Випуск 2, том 1 – Львів, Каменяр: 1999. – С.192 – 196.

 11. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Порогова тріщиностійкість і мікромеханізми руйнування пластично деформованого сплаву АМг6 //Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: IV Міжнародний симпозіум. – Тернопіль: – 2000. – С. 117.

 12. Ковальчук Я.О. Пороги втоми попередньо пластично деформованих матеріалів //Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- та приладобудуванні: Матеріали V науково-технічної конференції ТДТУ. – Тернопіль: 2001. – С. 56 – 62.

 13. Ковальчук Я.О. Особливості закриття втомної тріщини в попередньо пластично деформованому сплаві АМг6 //Матеріали ІV Міжнародного симпозіуму з трибофатики. –Тернопіль: 2002. – С. 322 – 326.

 14. Ясній П.В., Гладьо В.Б., Ковальчук Я.О. Мікроструктурна модель порогової тріщиностійкості пластично деформованого сплаву АМг6 //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2003. – Т.4, №1. С. 45-55.

 15. Ковальчук Я.О. Вплив попереднього пластичного деформування на циклічну тріщиностійкість сплаву АМг6.// Матеріали VІІІ науково-технічної конференції ТДТУ. – Тернопіль: 2004. – С. 46 – 62.

 16. Ковальчук Я.О. Особливості поширення втомних тріщин в сплаві АМг6.// Матеріали ІХ науково-технічної конференції ТДТУ. – Тернопіль: 2005. – С. 52.

 17. Ковальчук Я.О. Втомне руйнування сплаву АМг6 під дією низькоамплітудного навантаження.// Матеріали ХІІІ Міжнародного колоквіуму “Механічна втома металів” “IC MFM”. – Тернопіль: 2006. – С. 47.

 18. Ясній П.В., Гладьо В.Б., Ковальчук Я.О. Особливості мікроструктури сплаву АМг6 при низькоамплітудному циклічному навантаженні //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т.4, №1. С. 45-55.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1032487 (МКВ H01F41/02) на винахід “Пристрій для формування мотаних стрічкових магнітопроводів із круглої заготовки”. Автори Ковальчук Ярослав Олексійович та Кривий Петро Дмитрович. Пріоритет винаходу 26 листопада 1981 року.

 2. Авторське свідоцтво СРСР № 1354266 (МКВ H01F41/02) на винахід “Пристрій для намотування стрічкового магнітопровода на прямокутну оправку”. Автори Ковальчук Ярослав Олексійович та Кривий Петро Дмитрович. Пріоритет винаходу 22 жовтня 1985 року.

 3. Авторське свідоцтво СРСР № 1604571 (МКВ B24B27/033) на винахід “Пристрій для зачищання заусенців”. Автор Ковальчук Ярослав Олексійович . Пріоритет винаходу 11 липня 1990 року.

 4. Патент України на винахід UA 23231 F16L57/00 “Спосіб підвищення стійкості елементу конструкції до поширення тріщин”. Автори Ясній П.В., Подкользін В.Ю., Ковальчук Я.О. Пріоритет від 16.07.1996 р.

Навчально-методичні розробки

 1. Ясній П.В., Подкользін В.Ю., Ковальчук Я.О. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів”; для студентів всіх спеціальностей. – Тернопіль, ТДТУ, 1997. – 70с.

 2. Ковальчук Я.О. Ясній П.В. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Основи обробки матеріалів” для студентів, які навчаються за напрямком “Технологія та обладнання зварювального виробництва”. – Тернопіль, ТДТУ, 2000. – 48с.

 3. Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Обухівський О.І. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Механіка руйнування” для студентів, які навчаються за напрямком “Технологія та обладнання зварювального виробництва”. – Тернопіль, ТДТУ, 2001. – 68с.

 4. Ковальчук Я.О. Збірник завдань для виконання контрольних робіт з курсу курсу “Основи обробки матеріалів” для студентів заочної форми навчання за напрямком “Технологія та обладнання зварювального виробництва”. – Тернопіль, ТДТУ, 2001. – 18с.

 5. Ковальчук Я.О. Збірник завдань для виконання контрольних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” для студентів заочної форми навчання за напрямком “Інженерна механіка”. – Тернопіль, ТДТУ, 2002. – 18с.

 6. Ясній П.В., Ковальчук Я.О. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” для студентів, які навчаються за напрямком “Інженерна механіка”. – Тернопіль, ТДТУ, 2002. – 100с.

 7. Ковальчук Я.О. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Матеріалознавство та конструкційні матеріали” для студентів, які навчаються за напрямком “Прилади точної механіки”. – Тернопіль, ТДТУ, 2002. – 70с.

 8. Ковальчук Я.О. Ясній П.В. Матеріали машино- та приладобудування. Навчальний посібник рекомендований Міністерством науки і освіти України для студентів вищих навчальних закладів (Гриф від 12.06.2001). – Тернопіль, СМП “Астон”, 2001. – 132 с.

 9. Ковальчук Я.О. Навчальний посібник з курсу “Матеріалознавство та конструкційні матеріали” для студентів, які навчаються за напрямком “Прилади точної механіки”. – Тернопіль, ТДТУ, 2003. – 172с.

 10. Ковальчук Я.О., Гуцайлюк В.Б. Завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форми навчання з курсів “Констркуційні матеріали” спеціальності “Світлотехніка та джерела світла”, “Системи технологій” спеціальності “Маркетинг” та “ТКМ і матеріалознавство” спеціальності обладнання переробних та харчових виробництв”. – Тернопіль, ТДТУ, 2003. – 26 с.

 11. Ковальчук Я.О. Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” для студентів, які навчаються за напрямком “Інженерна механіка”. – Тернопіль, ТДТУ, 2004. – 68 с.

 12. Крамар Г.М., Ковальчук Я.О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та протоколи звітів з курсу “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” для студентів спеціальностей “Енергетичний менеджмент” та “Електричні системи енергоспоживання”. – Тернопіль, ТДТУ, 2004. – 98 с.

 13. Ковальчук Я.О. Властивості матеріалів.//Розділ підручника нового покоління з курсу “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів”. – Харків, ХНАДУ. – 2007.