навчальний персонал кафедри будівельної механіки ТНТУ для спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

Історія кафедри

Кафедра будівельної механіки створена згідно з ухвалою вченої ради наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №366-03 від 31.07.2008 року на базі кафедри матеріалознавства з метою забезпечення підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямом «Будівництво», а також фундаментальної підготовки фахівців усіх інженерних напрямів з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів та економістів із технічних дисциплін. Для реалізації цієї мети на кафедрі сформовано секції будівельної механіки та матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів.

Створення кафедри відкрило нові перспективи як у навчальній, так і в науковій роботі. Створено навчально-наукові лабораторії для практичної підготовки студентів з дисциплін будівельного спрямування, комп’ютерний клас, закладено підвалини для наукових досліджень у нових напрямах.

У 2012 році започатковано підготовку магістрів за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», а через рік здійснено перший набір студентів для отримання другої вищої освіти. У 2014 році розпочато  підготовку бакалаврів, а у 2018 році – магістрів для іноземних студентів. На кафедрі здійснюють підготовку аспірантів за спеціальностями «Механіка деформівного тіла» і «Матеріалознавство». У 2017 році оновлено матеріально-технічну базу в лабораторіях та спеціалізованих лекційних аудиторіях кафедри.

В 1992 році завідувачем кафедри матеріалознавства обрано д.т.н. Яснія Петра Володимировича, який згодом став першим завідувачем новоутвореної кафедри будівельної механіки. У 2007 р. конференцією трудового колективу за результатами таємного голосування професора Яснія П.В. обрано ректором Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (наказ Міністерства освіти і науки України № 285 -к від 05.04.2007 року). У 2012 році колектив університету обрав його на новий термін. Петро Володимирович успішно поєднував плідну адміністративну, викладацьку і наукову діяльність. За час його керівництва університет вийшов на якісно новий рівень у багатьох сферах, змінилось його «обличчя». У 2012 році Петро Володимирович став першим в історії університету лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, а в 2018 році – першим на Тернопільщині членом-кореспондентом Національної академії наук України.

1991 року створено кафедру матеріалознавства ТНТУ

Ясній П. В. добре відомий в Україні та за її межами науковими результатами в галузі механіки деформівного твердого тіла, діагностики міцності й довговічності матеріалів і елементів конструкцій. Він опублікував понад 300 наукових праць, з них 95 ­ у  журналах, що індексуються наукометричною базою SCOPUS, 5  монографій та 16 патентів на винаходи. Петро Володимирович підготував 15 кандидатів і 1 доктора наук. У 2006, 2008, 2009, 2018 роках проходив наукове стажування в Інституті сучасної механіки, Сігма-Клермон університеті, Інституті Паскаля (м. Клермон, Франція). У лютому 2020 року Петра Володимировича обрано Почесним професором Люблінської політехніки (Польща).
Ясній П.В. спільно зі своїми співробітниками та учнями сформував нові підходи до оцінювання критеріїв руйнування матеріалів, міцності й довговічності елементів конструкцій будівельного, енергетичного і транспортного призначення з урахуванням експлуатаційних пошкоджень.

1992 рік за результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри матеалознавства ТНТУ обрано проф. Яснія П.В.
Завідувачу кафедри будівельної механіки ТНТУ професору Яснію П.В. присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України

13 листопада 2021 року Петро Володимирович Ясній відійшов у вічність.
На час утворення кафедри будівельної механіки у 2008 році до професорсько-викладацького складу увійшли: д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Ясній П.В., к.т.н., доценти Ковальчук Я.О., Бодрова Л. Г., Василюк П.М., Крамар Г. М., Гладьо В. Б.
Пізніше викладачами кафедри працювали: доктор архітектури, доцент Дячок О.М., д.т.н. проф. Лучко Й.Й., д. т. н., проф. Клименко Є.В., д. геогр. н., проф. Сивий М.Я., к.т.н., доц. Пиндус Ю.І., к.т.н., доц. Гуцайлюк В.Б., кандидати технічних наук Біщак Р.Т., Дубіжанський І.Д., Шульган І.В., асистенти Рибачок О.І., Шніцар Т.О. Інженерно технічний персонал: інженери – Митражик В.М., Каспрук М.В., Мариненко С.Ю. В аспірантурі навчалися Грицеляк Р.В., Коваль І.В., Сушинський В. І.

2008 рік На кафедрі будівельної механіки ТНТУ, як випусковій започатковано підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 Будівництво

У 2015 році завідувачем кафедри будівельної механіки обрано к.т.н., доц. Ковальчука Ярослава Олексійовича. В його особі поєднуються досвід виробничника, викладача, якого люблять і поважають студенти і науковця. Напрям його наукової діяльності – дослідження зварних фермових конструкцій. Під його керівництвом за цією тематикою захищено понад десять магістерських робіт, 1 дисертація на здобуття наукового ступеня Доктора філософії. Результати наукових досліджень Ковальчука Я. О. опубліковані у провідних журналах України та за кордоном.
У 2020 році завідувачем кафедри обрано д.т.н., доцента Яснія Володимира Петровича. На даний час освітній процес на кафедрі забезпечують 22 науково-педагогічних працівника (18 штатних та 4 – за сумісництвом). Штатні працівники: професор, к.т.н., Бодрова Л. Г., доценти, к.т.н. Баран Д.Я., Ігнатьєва В.Б.,  Каспрук В.Б., Ковальчук Я.О., Коваль І. В., Конончук О.П., Крамар Г.М., Підгурський І.М., Сорочак А.П., к.т.н. Гудь М.І., старші викладачі: к.т.н. Чорномаз Н.Ю, Грицеляк Р.В., Данильченко С.М., Мещерякова О.М., асистенти Биків Н.З., Швед Я. Л., За сумісництвом працюють д. т. н., проф. Підгурський М.І., к.т.н. доц. Федак С. І., асистенти - виробничники: директор представництва Конфедерації будівельників України в Тернопільській області і ТОВ «Творча майстерня «Стилобат» Будзик В.М. і власник ФОП «Ворончак В.І.» Ворончак В.І.

Освітній процес та проведення наукових досліджень забезпечують провідні інженери: Антонов А.М.,  Колибаб’юк П.В.; інженери І категорії Бухта В. В. та Міщук О. І.
Освітній процес відбувається в лабораторіях :

  • інженерної геології, механіки ґрунтів і фундаментів;
  • неруйнівного контролю будівельних конструкцій.
  • автоматизованого проєктування у будівництві;
  • тепло-, водо-, газопостачання та вентиляції;
  • електронної мікроскопії;
  • технології конструкційних матеріалів;
  • матеріалознавства.

На кафедрі активно впроваджують сучасні технології навчання з використанням платформи дистанційного навчання. Викладачами кафедри розроблено та активно використовуються понад 60 електронних навчальних курсів, ряд курсів сертифіковано.
Впродовж усього часу існування кафедри співробітники активно проводять наукові дослідження. Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів з підготовкою статей та робіт на конкурси. За активної участі співробітників кафедри проведено ряд Міжнародних конференцій та симпозіумів, зокрема «Пошкодження матеріалів у процесі експлуатації, методи його діагностики і прогнозування» (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023 рр.), літніх шкіл.
Кафедра займає провідні позиції у проведені наукових досліджень з діагностики технічного стану інженерно-будівельних конструкцій, механіки і мікромеханізмів руйнування конструкційних матеріалів; розробленні нових твердих сплавів на основі нанопорошків і нанотехнологій. Проводяться прикладні дослідження  з обстеження будівель і споруд за прямими контрактами з підприємствами регіону і України. За результатами університетського рейтингу за останні 5 років кафедра щорічно займає лідерські позиції, у 2018 році посіла друге місце, в 2019 році – перше.
Під керівництвом Яснія П. В. виконано ряд міжнародних проєктів (зі Словенією, Польщею тощо), продовжує функціонувати заснована ним наукова школа «Методи прогнозування і підвищення утримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій», до складу якої входять 5 докторів наук, 10 кандидатів наук і докторів філософії., з них семеро – викладачі кафедри будівельної механіки.

2012 Започатковано на кафедрі будівельної механіки ТНТУ підготовку магістрів за спеціальністю 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво
2013 рік Започатковано на кафедрі будівельної механіки ТНТУ підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво та отримання другої вищої освіти за цією ж спеціальністю
2014 рік За результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри будівельної механіки ТНТУ обрано к.т.н., доц. Ковальчука Я.О.

У 2019 році завідувач кафедри д.т.н., доцент Ясній В.П. отримав грант на виконання наукових досліджень для молодих вчених, у 2023 році ­ грант за програмою : Erasmus+, Jean Monnet activity «EU experience in Digital Transformation through BIM: Lessons for Ukraine» BIMTech («Досвід ЄС у цифровій трансформації за допомогою BIM: уроки для України»), період реалізації: 2023-2026 рр.
У 2010 році для забезпечення кількісної оцінки залишкового ресурсу й оцінки реального технічного стану споруд, конструкцій та обладнання створена і атестована науково-випробувальна лабораторія «Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій». Свідоцтво про атестацію №РХ-982/10 від 20 грудня 2010 р.
Лабораторія створена для реалізації державної науково-технічної програми «Ресурс» затвердженої Кабінетом Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. №1331, координатором виконання якої є Національна академія наук. Лабораторія забезпечує виконання робіт згідно вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» п. 4.1 та додатку А п. 9, щодо інструментальних випробувань.

Науковим керівником науково-випробувальної лабораторії «Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» у 2010 році було призначено професора Яснiя П.В. Засновником і начальником лабораторії став провідний інженер кафедри будівельної механіки, нині, на жаль, покійний, Якубишин Олег Михайлович.

У 2022 році керівником лабораторії було призначено к.т.н., доц. кафедри будівельної механіки Конончука Олександра Петровича, який є гарантом освітньо-професійної програми «Будівництво і цивільна інженерія». Фахівці лабораторії проводять оцінку залишкового ресурсу і технічного стану споруд, конструкцій та обладнання. Лабораторія проводить вимірювання на таких об’єктах випробувань (галузі атестації): бетонні та залізобетонні конструкції; армокам’яні та цегляні конструкції; металеві елементи, конструкції замкненого контуру; елементи будівельних конструкцій із деревини. Лабораторія має необхідні засоби вимірювальної техніки для проведення таких робіт.

Основними завданнями лабораторії є:

- встановлення міцнісних характеристик бетонних, залізобетонних та металевих елементів будівель і споруд;

 - встановлення параметрів армування залізобетонних конструкцій;

- виявлення та фіксація дефектів та пошкоджень бетонних, залізобетонних, кам’яних, армокам’яних, металевих та дерев’яних елементів будівель і споруд;

- визначення технічного стану окремих конструкцій чи елементів будівель і споруд;

- визначення технічного стану будівель і споруд в цілому;

- натурні випробування експериментальних зразків безпосередньо на об’єкті чи відібраних зразків в лабораторних умовах.

2017 рік Оновлено матеріально-технічну базу в лабораторіях та спеціалізованих лекційних аудиторіях кафедри будівельної механіки ТНТУ

З часу створення фахівцями реалізовано більше десятка проєктів.

У лабораторії твердих сплавів під керівництвом професора Бодрової Л. Г. проводять наукові дослідження з розробки нових марок безвольфрамових твердих сплавів, в т. ч. на основі  наноматеріалів. Результати розробок опубліковані в більше, ніж 20 наукових виданнях, що входять до науковометричних баз Scopus та Web of Science. За напрямом досліджень захищено 4 кандидатських дисертацій, виконано ряд держбюджетних та госпдоговірних тем.

Результати досліджень науково-педагогічних працівників опубліковано в міжнародних журналах, зареєстрованих у базах даних Scopus, Web of Science та ін. На кафедрі працюють 9 викладачів, які мають 5 і більше статей, індексованих у цих базах даних, що надзвичайно важливо для набору абітурієнтів. Крім того, 9 викладачів продемонстрували високий рівень знання іноземної мови, отримавши сертифікати рівня  С1 і B2.

У 2010-2023 роках за високі наукові досягнення викладачі кафедри нагороджені державними та відомчими нагородами: Ясній П.В. – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Сорочак А. П. – лауреат премії Президента України для молодих вчених, Грамоту Верховної Ради України отримав Ясній В.П., Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України і Почесну грамоту МОН України – Крамар Г.М., Почесну грамоту МОН України і нагрудний знак «Відмінник освіти України»  – Бодрова Л. Г. У 2023 році Грамоти Конфедерації будівельників України отримали Конончук О.П. і Грицеляк Р.В.

Традиційною для кафедри є турбота про підготовку науково-педагогічних кадрів, дбайливе ставлення до наукового становлення молодих викладачів. За час існування кафедри кандидатські дисертації і дисертації на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» захистили Баран Д.Я., Шульган І.В., Біщак Р.Т., Мариненко С.Ю., Коваль І.В., Сорочак А.П., Конончук О.П., Дубіжанський І.Д., Гладьо С. В., Підгурський І.М., Гудь М.І., Дивдик О.В., Басара М.

У 2012 році Яснієм В.П. захищено дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за програмою подвійних дипломів у рамках наукової співпраці з Інститутом сучасної механіки (Франція). У 2021 році він захистив докторську дисертацію у Фізико-механічному інституті НАНУ.

На сьогодні на кафедрі навчається 1 докторант – Підгурський І.М. і 7 аспірантів.

Кафедра співпрацює з багатьма закордонними університетами. Успішно реалізовуються двосторонні угоди про спільні освітні магістерські програми двох дипломів з університетами «Люблінська Політехніка» та «Опольська Політехніка», міжінституційні угоди в рамках європейської програми академічної мобільності «Eramus+» з університетами м.Валенсії (Іспанія), М.Любліна і м.Ополє (Польща), м.Шмалькальден (Німеччина), м.Галац (Румунія).

У 2016-2019 роках тринадцять студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» скористалися можливістю стати учасником ступеневої мобільності за програмами подвійних дипломів. Студенти регулярно беруть участь у програмах академічної мобільності «Eramus+». У 2023 році 2 студенти протягом семестру навчались в університеті м.Клюй-Напока (Румунія) 1 студентка – в університеті м. Шмалькальден (Німеччина).

У 2016 році в рамках проєкту Британської Ради (British Council) «Англійська мова для університетів» викладачі кафедри Ясній В.П. і Мещерякова О.М. взяли участь у літній школі підвищення кваліфікації – викладання для іноземних студентів.

У березні 2018 року в Опольській Політехніці проходили стажування у рамках академічної програми мобільність «Erasmus+» к.т.н., доц. Крамар Г. М., і доктор філософії, доц. Ясній В. П. В грудні того ж року на запрошення професора Університету прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина) Еміля Колєва та за підтримки міжнародного офісу доктор філософії, доцент кафедри будівельної механіки Ясній В. П. взяв участь у International Engineering Week (Міжнародний Тиждень Інженерії), де ознайомився з науковими дослідженнями, відвідав науково-дослідні лабораторії факультету та представив основні напрями наукових досліджень кафедри будівельної механіки. У 2019-2023 рр.  Ясній В.П. регулярно брав участь у цих заходах. В липні 2023 року Ясній В.П. і Крамар Г.М. проходили стажування в університеті м.Галац (Румунія).

У рамках реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України щодо інноваційних змін задля розвитку університету відбувся візит проф. Атула Бгаскар з Саутгемптонського університету (Велика Британія). За його підсумками Яснієм В.П. було подано проєкт за програмою «Erasmus+» за напрямом Розвиток потенціалу вищої освіти (СВНЕ). Метою проєкту було підвищення якості підготовки фахівців у галузі цілісності конструкцій за спеціальностями «Будівництво і цивільна інженерія» та «Прикладна механіка».

За роки існування кафедри підготовлено більше 500 спеціалістів; в т.ч. іноземних інженерів (для Єгипту, Нігерії, Зімбабве, Конго, Замбії тощо). Провідні посади на підприємствах будівельної галузі, у науково-дослідних та навчальних закладах Тернополя та інших міст України займали і займають випускники кафедри. Серед них: Кузяк В. С. – начальник управління капітального будівництва в Тернопільській області; Качка О. І. – головний інженер ТзОВ «Преспектива ресурс»; Бобик М. П. – начальник технічного відділу ТОВ «Тернопільбуд»; Гудь М. І. – доцент кафедри будівельної механіки,, Старицький Т.М. –  засновник і співвласник ПП «ЗахідСтарбуд», Тешнер М.Я. – генеральний директор державного підприємства «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Лиса А.С. – керівник компанії
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола