АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Мета курсового проекту: Курсовий проект по дисципліні «Архітектура будівель і споруд» передбачає розробку архітектурно-конструктивних вирішень багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Згідно з індивідуальним завданням необхідно розробити креслення марки АБ (архітектурно-будівельна частина) й пояснювальну записку. Проект повинен відповідати завданню на проектування, враховувати вимоги чинних нормативних документів у галузі архітектури і будівництва. Особливу увагу слід звернути на врахування потреб людей з обмеженими можливостями та врахування вимог енергозбереження.
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:
Пояснювальна записка повинна містити необхідні описи, обґрунтування ухвалених рішень і розрахунки.
До складу записки пояснення входять наступні розділи:
Титульний лист
Завдання та календарний план (роздруковані на ОДНОМУ аркуші з двох сторін)
Зміст
Вступ
1. Український та закордонний досвід проектування багатоповерхових житлових будівель
2. Природнокліматичні характеристики району будівництва
3. Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення
4. Функціональний процес будівлі
5. Об'ємно-планувальне вирішення будівлі
6. Конструктивне вирішення будівлі
6.1 Фундаменти
6.2. Зовнішні і внутрішні стіни
6.3. Перегородки
6.4. Перекриття і підлоги
6.5. Сходи
6.6. Покриття і покрівля
6.7. Вікна і двері
6.8. Балкони, лоджії, еркери
7. Санітарно-технічне і інженерне устаткування будівлі
8. Архітектурно-художнє вирішення будівлі
9. Опис генерального плану ділянки забудови.
10. Обгрунтування вибору захисної конструкцій будівлі
10.1. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни
10.2. Теплотехнічний розрахунок горища
Використана література
Текст пояснювальної записки повинен бути написаний (надрукований) на одній стороні листів формату А4 з рамкою і основними написами згідно з ДСТУ (окрім титульного листа і завдання). Листи записки пояснення повинні бути пронумеровані і зброшуровані. Об'єм записки пояснення, як правило, не перевищує 30 сторінок
Пояснювальна записка може бути складена і в іншій послідовності, але повинна обіймати всі перелічені вище питання. Записка виконується з однієї сторони стандартного аркушу А4 і повинна вміщати не більше 35 сторінок. Розрахунки повинні супроводжуватись короткими конкретними поясненнями та необхідними рисунками. В пояснювальній записці не слід наводити теоретичні положення, які конкретно не відносяться до проекту.
В графічній частині повинно бути:
Графічна частина виконується на двох листах формату А1 (841 х 594 мм) і включає наступні креслення:
1) генеральний план ділянки забудови (М 1:500 або 1:1000).
2) план першого поверху (М 1:100 або 1:200);
3) план типового поверху (М 1:100);
4) фасади (М 1:100);
5) поперечний розріз по сходовій клітці (М 1:100);
6) суміщені плани фундаментів і підвалу (за наявності), перекриттів типового поверху, покриття, покрівлі (М 1:100 або 1:200);
7) конструктивний розріз по зовнішній стіні (М 1:50, 1:20);
8) конструктивні вузли, деталі (не менше трьох) (М 1:10, 1:20)*;
9) план квартири з розстановкою меблів (М 1:50)**;
* Креслення можуть бути прикладені до пояснювальної записки.
** За узгодженням з керівником курсового проектування.
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола