ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ
Мета курсової роботи: Курсовий проект по дисципліні «Проектування конструкцій» передбачає отримання навичок використання нормативних документів в галузі будівництва, розрахунок навантаження та варіантів їх сполучення, підбір  вантажних площ враховуючи специфіку несучих конструкцій, розрахунок та підбір елементів несучих конструкцій.
Орієнтовний зміст пояснювальної записки:

Пояснювальна записка повинна містити необхідні описи, обґрунтування ухвалених рішень і розрахунки.

До складу записки пояснення входять наступні розділи:

Титульний лист

Завдання та календарний план (роздруковані на ОДНОМУ аркуші з двох сторін)

Зміст

  1. Вибір конструкції перекриття:

1.1. Вибір та розрахунок власної ваги конструкції;

1.2. Вибір корисного навантаження з нормативнох документів

  1. Вибір конструкції покрівлі:

2.1. Вибір та розрахунок власної ваги конструкції;

2.2. Розрахунок снігового навантаження, корисне навантаження

  1. Розрахунок вантажних площ

3.1. Будівлі з несучими стінами;

3.2. Будівлі з наповним каркасом;

3.3. Будівлі з повним каркасом;

  1. Розрахунок вітрових навантажень
  2. Динамічні навантаження
  3. Розрахунок та підбір елементів конструкції будівлі

Використана література

Текст пояснювальної записки повинен бути написаний (надрукований) на одній стороні листів формату А4 з рамкою і основними написами згідно з ДСТУ (окрім титульного листа і завдання). Листи записки пояснення повинні бути пронумеровані і зброшуровані. Об'єм записки пояснення, як правило, не перевищує 30 сторінок.

Пояснювальна записка може бути складена і в іншій послідовності, але повинна обіймати всі перелічені вище питання. Розрахунки повинні супроводжуватись короткими конкретними поясненнями та необхідними рисунками. В пояснювальній записці не слід наводити теоретичні положення, які конкретно не відносяться до проекту.

В графічній частині повинно бути:

Графічна частина виконується на листах формату А3 (420 х 297 мм) і включає наступні креслення:

1) план перекриття (М 1:100 або 1:200).

2) план покрівлі (М 1:100 або 1:200);

3) розріз по зовнішній огороджуючій конструкції будівлі (М 1:50 або 1:100);

4) зображення елементів конструкції (М 1:20 або 1:50);

5) зображення вузлів зєднання елементів конструкції (М 1:10 або 1:20);

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола