Ігнатьєва Вікторія Борисівна

Ігнатьєва
Вікторія Борисівна

кандидат технічних наук
доцент

КОНТАКТНІ ДАНІ:
вул. Руська 56
корпус 2
1 пов. каб 15
E-MAIL:

   ПРОФІЛЬ ВИКЛАДАЧА В БІБЛІОГРАФІЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

google scholar Ігнатьєва Вікторія Борисівна
elartu Ігнатьєва Вікторія Борисівна
scopus
orcid
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
ОСВІТА
ВИРОБНИЧА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  НАУКОВІ ПРАЦІ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б., Фрегер Д.Г. Исследование процесса обработки давлением композитных структур // Вісник Східноукраїнського державного університету / Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні – Луганськ: СУДУ, 1997. – №1(5). – С. 203 – 207.
 2. Игнатьев Б.Б., Фрегер Д.Г., Игнатьева В.Б. Анализ силовых параметров формования намоточных изделий из композитов // Вісник Східноукраїнського державного університету / Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні – Луганськ: СУДУ, 1997. – №1(5). – С. 128 – 132.
 3. Игнатьева В.Б. Исследование особенностей формования толстостенных трубчатых изделий из композита, изготовленных методом пултрузии // Транспорт: Зб. наук. пр. Східноукр. держ. ун-ту. – Луганськ: СУДУ, 1998. – С. 149 – 155.
 4. Игнатьева В.Б., Игнатьев Б.Б. Изготовление силовых элементов конструкций из композиционных материалов // Зб. наук. пр.: Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: – Луганськ: СУДУ, 2000. – С. 214 – 218.
 5. Игнатьева В.Б. Внутренние напряжения в профильных силовых элементах из композиционных материалов // Зб. наук. пр.: Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 207 – 211.
 6. Игнатьева В.Б. Конструктивные особенности и напряженное состояние профильных изделий из композитов, изготовленных плетельно-пултрузионным методом // Вісник Східноукраїнського національного університету. – Луганськ: СНУ, 2001. – №6 (40). – С. 238 – 243.
 7. Ігнатьєва В.Б., Ігнатьєв Б.Б. Підвищення несучої здатності профільних виробів з композиційних матеріалів, виготовлених методом плетіння та пултрузії // Композиционные материалы: Тез. докл. 2-й междунар. конф. – Киев: НТУУ «КПИ», 2001. – С. 20.
 8. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Разработка моделей и расчет напряженного состояния профилей из КМ, изготовленных методом плетения и пултрузии // Слоистые композиционные материалы – 2001: Тез. докл. междунар. конф. – Волгоград: ВГТУ, 2001. – С. 65 – 67.
 9. Игнатьева В.Б., Игнатьев Б.Б. Расчет усилий, действующих в структурах плетеных композитов при прошивке / Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов: Тез. докл. XVI научн.-техн. конф. – Обнинск: ФГУП ОНПП «Технология», 2001. – С. 155 – 157.
 10. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б., Бурлаков С.Ю. Определение давлений при прошивке плетеных материалов на основе высокомодульных волокон // Зб. наук. пр.: Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні – Луганськ, СНУ ім. В. Даля, 2002. – С. 140 – 147.
 11. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Разработка основных этапов технологического процесса обработки давлением при формовании сложнопрофильных стержней из композитов // Зб. наук. пр.: Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні. В 2-х ч. Ч.1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. – С. 87 – 93.
 12. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Особенности технологии формования сложнопрофильных стержней силового назначения // Новые перспективные материалы и технологии их получения – 2004 / Материалы международной конференции. – Волгоград, 2004.
 13. Ігнатьєв Б.Б., Ігнатьєва В.Б. Формування стрижнів силового призначення на основі шаруватих і плетених структур // Тезисы III Международной научно-технической конференции „Композиційні матеріали”, г. Київ 9-11.06.2004 с. 110-111.
 14. Игнатьева В.Б. Проблема подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности в условиях изменения законодательной базы // Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні / Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2004. – С. 49-51
 15. Разработка способа повышения креативной способности творческой личности // Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами / Матеріали науково-практичної конференції. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 42-46.
 16. Игнатьева В.Б. Разработка способа повышения креативной способности личности // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. – №5 (87). – С. 104 – 109.
 17. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Расчет параметров оплеточного слоя профильных стержней силового назначения из композиционных материалов // Зб. наук. пр.: Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 186 – 191.
 18. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Расчет технологических параметров при предварительном формовании полуфабриката стержневого изделия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В. Даля. –  – Частина  перша.  – № 7 (113). – С. 125-132
 19. Ігнатьєва В.Б. Про виконання наказу МОН України про викладачів дисципліни «Інтелектуальна власність» / В.Б. Ігнатьєва // Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності / VII Всеукраїнська науково-методична конф.: матеріали – К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2007. – С. 82-83.
 20. Калюжний В.В. Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Інтелектуальна власність» – вимоги часу / В.В. Калюжний, В.Б. Ігнатьєва // Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності: VII Всеукраїнська науково-методична конф.: матеріали – К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2007. – С. 87-88.
 21. Игнатьєва В.Б. Методологические аспекты проблемы подготовки профессионалов в магистратурах спец. категорій / В.Б. Игнатьєва, В.В. Калюжный // Менеджмент малого і середнього бізнесу: управління знаннями: VI міжнар. науково-практична конф.: тези доповідей – Севастополь: СевНТУ, 2007. – С. 38-39.  0,101 д.а.
 22. Садовников А.А. Экономический анализ эффективности использования материальных ресурсов на предприятии / А.А. Садовников, В.В. Калюжный, В.Б. Игнатьева, В.Ю. Лариков //  Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні:  міжнар. науково-практична конф., 6-7 грудня 2007 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ, 2007. – С. 266-269.
 23. Садовников А.А. Экономико-статистический анализ финансовой устойчивости предприятия / А.А. Садовников, В.Б. Игнатьева, В.В. Калюжный, О. Рыбалко // Організація самодостатності промислового регіону: проблеми ринку, економіки і бізнесу: міжнар. науково-практична конф. 24 квітня 2008 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ, 2008. – С. 196-201.
 24. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б Исследование процесса пропитки при окончательном формовании профильных изделий давлением // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во  СНУ ім. В. Даля. –  – № 3 (121). – С. 96-103
 25. Калюжный В.В., Игнатьева В.Б. Подготовка участников рыночных процессов в высших учебных заведениях // Маркетингові дослідження в Україні / Матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С.126-127
 26. Калюжный В.В. Подготовка активных участников рыночных процессов в высших учебных заведениях / В.В. Калюжный, В.Б. Игнатьева// Проблеми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності: VIII Всеукраїнська науково-методична конф.: матеріали – К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2008. – С. 88-92.
 27. Ігнатьєва В.Б. Інтенсифікація творчої здатності шляхом візуального впливу на психоемоційний стан людини / В.Б. Ігнатьєва // Менеджмент малого і середнього бізнесу: творчість, знання та інформаційні системи: VII міжнар. науково-практичної конф., 22-26 вересня 2008 р.: тези доповідей. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – С.25-26.
 28. Садовников О.А., Сировой Г.В., Ігнатьєва В.Б., Калюжний В.В., Рыбалко О. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні користових злочинів у процесі приватизації / О.А. Садовников, Г.В. Сировой, В.Б. Ігнатьєва, В.В. Калюжний, О. Рыбалко // Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика: міжнар. науково-практична конф., 5-6 грудня 2008 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ, 2008. – С.173-178.
 29. Чесноков О. В. Дослідження взаємодії стержня з обплітальним матеріалом при трансверсальному армуванні композиційного матеріалу / О. В. Чесноков, В. Б. Ігнатьева // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Харьков, 2008. – Вып. 5 (56). – С. 39–48.
 30. Ігнатьєва В.Б. Прогнозування конкурентоспроможності нової продукції на основі аналізу патентної документації / В.Б. Ігнатьєва, Ю.Ю. Бугаєвська // Проблеми трансформаційної економіки: II Всеукраїнська науково-практична конф., 24-25 квітня 2009 р.: збірник наукових тез. – Кривий Ріг.: КФ ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – С. 185-187.
 31. Ігнатьєва В.Б. Патентна інформація як джерело маркетингових досліджень, спрямованих на виявлення вимог споживачів до конкретного виду продукції [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, Ю.Ю. Бугаєвська // Наука і соціальні проблеми суспільства: міжнар. науково-практична конф., 14 травня 2009 р.: матеріали – Луганськ: ЛІПСТ, 2009. – С.110-113. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html.
 32. Ігнатьєва В.Б. Розвиток трудового потенціалу шляхом інтенсифікації творчості / В.Б. Ігнатьєва // Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу: міжнар. науково-практична конф., 4-6 травня 2009 р.: збірник матеріалів. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля , 2009. – С. 82-83.
 33. Ігнатьєва В.Б. Підвищення інноваційного рівня малих і середніх підприємств шляхом інтенсифікації використання творчого потенціалу фахівців / В.Б. Ігнатьєва // Менеджмент малого і середнього бізнесу: ефективність, конкурентоспроможність, стійкість: VIII міжнар. науково-практична конф., 21-25 вересня 2009 р.: тези доповідей. – Севастополь: СевНТУ, 2009. – С.28-29.
 34. Ігнатьєва В.Б. Візуальні засоби активізації творчості студентів на аудиторних заняттях з дисципліни "Інтелектуальна власність" / В.Б. Ігнатьєва, Н.В. Гавриленко // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: на підставі матеріалів XV Науково- практичної конференції "Університет і регіон: проблеми сучасної освіти" / Міжнародні Далівські читання: Болонський процес і перебудова навчальної роботи; методологічний і психологічний ресурс простору вищої освіти; педагогічні науки, духовність студентської особистості: методологія, теорія і практика; інноваційні технології у навчанні, дистанційна освіта, самостійна робота студентів; окремі методики проведення навчальних занять, 26-27 листопада 2009 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2009. – С. 310-312.
 35. Ігнатьєва В.Б. Підвищення надійності захисту особистої власності як метод боротьби з майновими правами [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, Н.В. Гавриленко // Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика. міжнар. науково-практ. конф., 17 грудня 2009 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ. – С. 62-64. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html
 36. Ігнатьєва В.Б. Креативний підхід у проектах по охороні довкілля [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, І.В. Ільмінська // Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика. міжнар. науково-практ. конф., 17 грудня 2009 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ. – С. 87-89. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html
 37. Калюжний В.В. Критерії вибору тематики магістерських робіт зі спеціальності 8.000002 - Інтелектуальна власність / В.В. Калюжний, В.Б. Ігнатьєва // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: X Всеукраїнська науково-методична конференція, 20-21 квітня 2010 р.: матеріали. – Київ: Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2010. – С. 122-125.
 38. Ігнатьєва В.Б. Соціальні потреби правової охорони пам’ятників природи, історії і культури [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, О.Е. Бойко // Наука і соціальні проблеми суспільства: міжнар. науково-практ. конф., 14 травня 2010 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ, 2010. – С. 12-15. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html
 39. Ігнатьєва В.Б. Оцінка творчого потенціалу особистості [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, Т.В. Ромашка // Наука і соціальні проблеми суспільства: міжнар. науково-практ. конф., 14 травня 2010 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ, 2010. – С. 44-47. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html
 40. Ігнатьєва В.Б. Статистичне дослідження заповідних територій для організації екскурсійних маршрутів при проведенні ділових заходів / В.Б. Ігнатьєва, Т.Г. Акулова // Освіта та наука в умовах глобальних викликів: III міжнар. науково-практ. конф., 11-13 червня 2010 р.: матеріали. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010. – С. 51-54.
 41. Ігнатьєва В.Б. Забезпечення надійної правової охорони об’єктів промислової власності / В.Б. Ігнатьєва // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки: міжнар. науково-практ. конф., 4-6 червня 2010 р.: матеріали. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 96-98.
 42. Ігнатьєва В.Б. Туристсько-рекреаційні комплекси як основа розвитку духовної культури під час проведення ділових заходів / В.Б. Ігнатьєва, Т.Г. Акулова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наук. праць. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2010. – № 1 (36). – С. 67-80
 43. Ігнатьєва В.Б. Альтернативні засоби підвищення творчого потенціалу робітників вищих навчальних закладів і студентів / В.Б. Ігнатьєва, // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали роботи секції «Управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань» XVI науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти», 27-28 жовтня 2010 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 37-41.
 44. Ігнатьєва В.Б. Дослідження регіонального розвитку туризму як складової економіки в Луганській області / В.Б. Ігнатьєва, С.І. Овчаренко // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: міжнар. науково-практ. конф., 24 грудня 2010 р.: матеріали. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу. – 2010. – Т. I. – С. 64-66.
 45. Игнатьев Б.Б., Игнатьева В.Б. Расчет усилий сопротивления на различных етапах технологического процесса изготовления сложнопрофильных изделий / Б.Б. Игнатьев, В.Б. Игнатьева / Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2010. – № 12 (154). – С. 55-62.
 46. Ігнатьєва В.Б. Оцінка варіантів охорони комплексних об’єктів промислової власності / В.Б. Ігнатьєва, Ю.Ю. Бугаєвська // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2010. – № 12 (154). – С. 62-70.
 47. Ігнатьєва В.Б. Статистичне дослідження привабливості кінних заводів для організації екскурсійних маршрутів [Електронне видання] / В.Б. Ігнатьєва, Ю.О. Кравчук // Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія та практика: міжнар. науково-практ. Інтернет-конф., 13 грудня 2010 р. – 23 лютого 2011 р.: матеріали. – Луганськ: ЛІПСТ. – С. 12-14. Режим доступу: http://lipst.lg.ua/news/16-nauka-i-socialni-problemi-suspilstva.html
 48. Ігнатьєва В.Б. Правомірне використання об’єктів авторського права при застосуванні ІТ-технологій в бібліотечній справі / В.Б. Ігнатьєва // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 2 (156). – С. 99-105.
 49. Ігнатьєва В.Б. Визначення умов потрапляння патенту на об’єкт промислової власності під поняття «парасольковий патент» / В.Б. Ігнатьєва // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 3 (157). – С. 93-99.
 50. Ігнатьєва В.Б. Процесна модель створення малого інноваційного підприємства / В.Б. Ігнатьєва // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали роботи секції «Управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань» XVII науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти», 26-27 жовтня 2011 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 61-64.
 51. Ігнатьєва В.Б. Використання туристсько-рекреаційних комплексів луганської області для розвитку духовної культури студентської молоді / В.Б. Ігнатьєва, Т.Г. Акулова, С.І. Овчаренко // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали роботи секції «Управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу та інших компонентів соціально-економічної системи регіону в умовах глобалізації та економіки знань» XVII науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти», 26-27 жовтня 2011 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 64-68.
 52. Ігнатьєва В.Б. Управління створенням малого інноваційного підприємства / В.Б. Ігнатьєва // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 2 (174). – С. 106-111 .
 53. Игнатьева В.Б. Исследование технологических параметров производства полимерной анкерной крепи / В.Б. Игнатьева, А.В. Чесноков, Л.Г. Косоногова // Проблемы горного дела и экологии горного производства: матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. (25 апреля 2013 г., г. Антрацит) – Донецк : Свет книги, 2013. С. 233-240.
 54. Ігнатьєва В.Б. Візуальні засоби активізації творчості іноземних студентів на аудиторних заняттях з дисципліни «Планування міст і транспорт» / В.Б. Ігнатьєва //  Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: III міжнар. науково-метод. конф., 18-20 травня 2016 р.: матеріали. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – С. 120-123. - (Секція 2. Організація освітнього процесу для студентів-іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
 1. Ігнатьєва В.Б. Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи / В.Б. Ігнатьєва // Ефективні технології в будівництві: II міжнар. науково-техн. конф., 6-7 квітня 2017 р., Київ: тези доповідей. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – С. 38-42. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20778/1/%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98%20%D0%86%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98.pdf
 2. Ігнатьєва В.Б. Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи / В.Б. Ігнатьєва // Будівельне виробництво: наук.-техн. зб. – Київ: Майстер книг, 2017. - № 62/1 – С. 164-165. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/buvu_2017_62%281%29__10
 3. Ігнатьєва В.Б. Віконна система з підвищеними теплозахисними властивостями / В.Б. Ігнатьєва // Ефективні технології в будівництві: III міжнар. науково-техн. конф., 28-29 травня 2018 р., Київ: тези доповідей. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 47-48. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25632
 4. Ігнатьєва В.Б. Віконна система з підвищеними теплозахисними властивостями / В.Б. Ігнатьєва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – К: Видавництво Ліра-К. – 2018. – № 35 (Технічний). – С. 44-49. Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25636
 5. Вікторія Ігнатьєва. Туристично-рекреаційні комплекси як об’єктивна основа для соціальної адаптації іноземних студентів / Вікторія Ігнатьєва //  Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: IV міжнар. науково-метод. конф., 2-4 травня 2018 р., Тернопіль: матеріали. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С. 130-133. - (Секція 4. Адаптація іноземних студентів).
 6. Ігнатьєва В.Б. Вплив пластифікуючих добавок на міцність важкого бетону / В.Б. Ігнатьєва, В.М. Бень // Осінні наукові читання: XXII міжнар. науково-практ. інтернет-конф., 28 вересня 2018 р., Вінниця: матеріали. – Вінниця, 2018. – Ч. 3. - С. 13-15.
 7. Ігнатьєва В.Б. Застосування композиційних матеріалів для підвищення несучої здатності залізобетонних конструкцій / В.Б. Ігнатьєва, В.М. Білінський // Логос: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. науково-практ. конф. «Підсумки розвитку наукової думки: 2018», 30 грудня 2018 р., м. Івано-Франківськ. / ГО «Європейська наукова платформа» – Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. – Т. 9. - С. 8-10.
 8. Ігнатьєва В.Б. Залежність фізико-механічних властивостей бетонних сумішей від виду модифікуючи добавок / В.Б. Ігнатьєва, Д.В. Скакун // Логос: kolekcja prac naukowych z materialami Miedzynar. naukowo-prakt. konf. «Naukowy i innowacyjny potencjal prezentacji», 18 listopada 2018 r., Opole, Polska. – Rowne: «Volynsky Oberegi» Publishing House, 2018. – Т. 5. - С. 11-12.
 9. Ігнатьєва В.Б. Використання деформаційної моделі при розрахунку несучих конструкцій будівель і споруд / В.Б. Ігнатьєва, В.М. Білінський, В.М. Бень, Д.В. Скакун // Актуальні задачі сучасних технологій: VII міжнар. науково-техн. конф., 28-29 листопада 2018 р., Тернопіль: тези доповідей. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – Т. 1. - С. 94.
 10. Ігнатьєва В. Посилення несучих конструкцій фіброармованими системами та сталевими конструкціями / В. Ігнатьєва // Матеріали ⅩⅪ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. - Т. : ТНТУ, 2019. - С. 102-104. - (Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво).
 11. Ігнатьєва В.Б. Аналіз способів посилення залізобетонних будівельних конструкцій / В.Б. Ігнатьєва, Н. В. Шинкляр // Логос: collection of scientific papers with proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Scientific discoveries: projects, strategies and development, 25 October 2019, Edinburgh, Scotland, UK. - European Scientific Platform, 2019. - Vol. 3. – C. 128-130. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-10-25/50
 12. Ігнатьєва В.Б. Аналіз способів поліпшення теплотехнічних характеристик при будівництві будівель / В.Б. Ігнатьєва, Е.О. Текін // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 2019. - Vol. 3. – C. 97-100. Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/306/293
 13. Ігнатьєва В.Б. Зміна опору теплопередачі віконного профілю,  виготовленого з різних матеріалів [Текст] / В.Б. Ігнатьєва // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – К: Видавництво Ліра-К. – 2020. – № 43. – С. 96 –103. Режим доступу: http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198213
 1. Ігнатьєва В. Розвиток трудового потенціалу шляхом інтенсифікації творчості / В. Ігнатьєва // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали Міжнар. науково-техн. конф. до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя, 14–15 травня 2020 р., Тернопіль: матеріали. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – С. 269. Режим доступу: http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/4032
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
2022 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола