КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

Особливості виконання кваліфікаційної роботи з спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Мета і задачі кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота є завершальним етапом навчання студентів у ВНЗ і має на своїй меті систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань за фахом, оволодіння студентом навиками самостійного вирішення конкретних наукових, технічних, технологічних і організаційно-економічних задач.

Кваліфікаційна робота є самостійним творчим комплексним науково-практичним дослідженням з актуальної теми.

дипломне проектування за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікаційна робота (далі – КР) має бути закінченим дослідженням певного аспекту наукової (науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної) задачі.
Завданням кваліфікаційної роботи магістра професійного спрямування є проєктування (розроблення) певного об’єкта й дослідження властивостей окремих конструктивних елементів цього об’єкта.
Завданням кваліфікаційної роботи магістра наукового спрямування є дослідження об’єкта або явища.

Основні завдання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»:

✅ систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньою програмою підготовки магістра, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, і виробничих питань будівельного спрямування;
✅ розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням до кваліфікаційної роботи;
✅ визначення відповідності рівня підготовки випускника до вимог встановлених фахових компетенцій, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки та техніки.

ЕТАПИ ПРОЕКТУВАННЯ

ПІДГОТОВЧИЙ

Студент обирає тему, узгоджує її з керівником та отримує від нього індивідуальне завдання щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за темою КР (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо.

ОСНОВНИЙ

Починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту КР на засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На цьому етапі проект (робота) повинен бути повністю виконаний, перевірений керівником та консультантами.

ЗАКЛЮЧНИЙ

Включає отримання відгуку керівника та рецензії на КРР, проведення попереднього захисту на кафедрі, подання голові ДЕК щодо захисту КР за підписами завідувача випускової кафедри та декана факультету про допуск до захисту та направлення роботи у ДЕК.

Міцність та довговічність будівельних конструкцій.

 • Особливості сучасних проєктних підходів для несучих будівельних конструкцій
 • Проектування залізобетоннх несучих конструкцій
 • Проектування металевих несучих конструкцій
 • Зміцнення несучих бетонних конструкцій.

Моделювання та оптимізація енергоефективності будівель за допомогою сучасних комп'ютерних систем.

 • Дослідження впливу різних матеріалів і технологій на енергоефективність будівлі.
 • Використання програмного забезпечення для аналізу та оптимізації енергозбереження.

Зелене будівництва в умовах міста.

 • Аналіз переваг та викликів зеленого будівництва.
 • Проєктування зелених дахів та вертикальних садів для міських будівель.

Впровадження та дослідження 3D-друку в будівництві.

 • Оцінка потенціалу та обмежень 3D-друку в будівельній галузі.
 • Розробка технологій для виготовлення будівельних конструкцій за допомогою 3D-друку.

Сучасні технології реставрації та реконструкції історичних будівель.

 • Підходи та інновації щодо збереження та відновлення історичної цінності об'єктів.
 • Проєктування систем охорони будівель від руйнувань.

Оптимізація технологічних процесів будівельного виробництва за допомогою автоматизованих систем.

 • Розробка автоматизованих систем управління будівельним обладнанням.
 • Дослідження впливу автоматизації на продуктивність та економіку будівництва.

Оцінка та мінімізація впливу будівництва на довкілля.

 • Вивчення методів зменшення викидів та інших негативних впливів на довкілля під час будівельних робіт.
 • Розробка стратегій утилізації відходів на будівельних майданчиках.

Розробка інтелектуальних систем контролю і управління будівельними процесами.

 • Впровадження систем "розумний будинок" в нове будівництво.
 • Аналіз ефективності та рентабельності інтелектуальних систем у будівництві.

Будівельне інформаційне моделювання (БІМ)

 • Розробка методики впровадження БІМ технологій у малі будівельні компанії.
 • Аналіз впливу БІМ на ефективність координації проєктів та управління ресурсами.
 • Використання БІМ для моделювання та аналізу енергоефективності будівель.

Забезпечення інклюзивності будівель

 • Проєктування універсальних архітектурних рішень для людей з особливими потребами.
 • Оцінка доступності існуючої міської інфраструктури для людей з інвалідністю.
 • Рекомендації щодо впровадження інклюзивних рішень у публічних та приватних об'єктах.

Відновлення та реконструкція пошкоджених об'єктів.

 • Методи діагностики та оцінки стану пошкоджених будівельних конструкцій.
 • Технології відновлення старовинних будівель і пам'яток архітектури.
 • Реконструкція будівель після природних катастроф.

Демонтаж будівель

 • Особливості демонтажу великих індустріальних об'єктів.
 • Екологічні аспекти демонтажу старих будівель та їх вплив на навколишнє середовище.
 • Сучасні технології та обладнання для безпечного демонтажу.

Будівельні відходи

 • Сортування та переробка будівельних відходів.
 • Використання вторинних ресурсів у новому будівництві: можливості та обмеження.
 • Економічні та екологічні переваги ефективного управління будівельними відходами.

Міцність та довговічність будівельних конструкцій.

 • Моделювання експлуатаційних впливів для несучих будівельних конструкцій для виявлення їх міцності і довговічності.
 • Верифікація результатів комп'ютерного моделюючого експерименту при дослідженнях несучих будівельних конструкцій.
 • Виявлення параметрів граничного стану для залізобетонних і металевих несучих будівельних конструкцій.
 • Оптимізація конструктивних параметрів залізобетонних і металевих несучих будівельних конструкцій.
 • Динаміка та напружено деформований стан будівель та елементів.
 • Дослідження напружено-деформівного стану в основах фундаментів.
 • Дослідження та моделювання напружено-деформівного стану в елементах металевих будівельних конструкцій.
 • Дослідження НДС елементів конструкцій методом скінченних елементів
 • Оцінка пожежної стійкості будівель і конструкцій.

Моделювання та оптимізація енергоефективності сучасних будівель.

 • Використання комп'ютерних програм для аналізу та прогнозування енергоефективності.
 • Вивчення матеріалів для теплоізоляції та їх вплив на загальну енергоефективність.

Застосування новітніх матеріалів у будівництві.

 • Застосування функціональних матеріалів для підсилення будівельних конструкцій.
 • Створення демпфуючих пристроїв на основі сучасних матеріалів для протидії динамічним навантаженням, зокрема землетрусам.
 • Впровадження інноваційних матеріалів у традиційні будівельні процеси.
 • Використання сплавів з пам’яттю форми в будівельних конструкціях для експлуатації за дії динамічного навантаження.

Безпека в будівництві та її автоматизація.

 • Розробка систем автоматичного контролю та моніторингу на будівельних об'єктах.
 • Вивчення можливості інтеграції IoT у системи безпеки на будмайданчиках.

Використання дронів у будівельних дослідженнях.

 • Автоматизоване обстеження об'єктів з використанням дронів.
 • Визначення потенціалу дронів у моніторингу будівельних процесів.

Розробка та реалізація принципу "зеленого" будівництва.

 • Поняття та концепції "зеленого" будівництва.
 • Технології реалізації сталих та екологічних будівельних проектів.
 • Дослідження впливу атмосферних явищ та вологи на механічні властивості будівельних матеріалів.

Вплив зміни клімату на будівельні матеріали та технології.

 • Вивчення впливу екстремальних погодних умов на матеріали та конструкції.
 • Розробка адаптивних технологій будівництва.

Інтеграція віртуальної реальності в процеси проектування

 • Використання VR для візуалізації та моделювання будівельних об'єктів.
 • Оцінка впливу VR на ефективність проектних рішень.

Геоінформаційні системи у цивільному будівництві.

 • Застосування GIS у плануванні та моніторингу будівельних проектів.
 • Інтеграція GIS з іншими системами управління будівництвом.

Автоматизація контролю якості будівельних робіт

 • Системи контролю якості на основі сенсорів та інтелектуальних алгоритмів.
 • Застосування штучного інтелекту для автоматизації процесів контролю.

БІМ (Будівельне Інформаційне Моделювання).

 • Розвиток методів використання BIM технологій у різних етапах будівельного процесу.
 • Аналіз застосування BIM у сучасних будівельних проектах.
 • Інтеграція BIM та IoT для автоматизованого моніторингу будівельних об'єктів.

Інклюзивність в архітектурі та будівництві.

 • Розробка рекомендацій для проектування доступного середовища для осіб з обмеженими можливостями.
 • Технології і матеріали для створення безперешкодного довкілля в будівництві.
 • Аналіз вимог та стандартів до інклюзивного дизайну у міжнародному та національному контексті.

Відновлення та реконструкція пошкоджених об'єкті.

 • Діагностики та оцінка ступеня пошкодження будівельних конструкцій.
 • Технології та матеріали для відновлення історичних споруд.
 • Сучасні підходи до реконструкції об'єктів після природних катастроф.Дослідження підсилення залізобетонних конструкцій різними методами при дії одноразового та малоциклового навантаження.
 • Дослідження будівельних конструкцій неруйнівними методами контролю міцності матеріалів.
 • Дослідження процесу набору міцності матеріалами в залежності від застосованих пришвидшувачів чи сповільнювачів тужавіння.

Демонтаж будівель.

 • Ефективні методи та технології безпечного демонтажу будівельних конструкцій.
 • Вплив демонтажу на довкілля та методи його мінімізації.
 • Організація процесу демонтажу з урахуванням повторного використання матеріалів.

Будівельні відходи.

 • Технології переробки та утилізації будівельних відходів.
 • Екологічний вплив будівельних відходів та шляхи його зниження.
 • Організація ефективного збору та переробки будівельних відходів на будівництві.Технології переробки та повторного використання будівельних матеріалів.
 • Екологічні та економічні переваги використання відновлюваних матеріалів.
ПРОПОНОВАНІ КАФЕДРОЮ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
 • «Проект реконструкцій багатоквартирного житлового будинку з прибудівними приміщеннями торгового призначення з дослідженням тріщиностійкості похилих перерізів залізобетонних балок».
 • «Оцінка техніко-економічних показників сталевих гофрованих балок при будівництві промислових будівель».
 • «Проект реконструкцій житлового будинку з влаштуванням офісних приміщень з дослідженням похилих перерізів залізобетонних балок».
 • «Проект спортивно-оздоровчого комплексу в м. Дніпро з дослідженням роботи гнутоклеєних дерев’яних балок».
 • «Проект 26-поверхового житлово-офісного будинку в Києві з дослідженням фундаментів».
 • «Проект 14-поверхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в м. Дніпрі з дослідженням фундаментів».
 • «Проект 9-поверхового житлового будинку з порівняльним аналізом утеплювачів фасадів».
 • «Проектування багатоповерхової житлової будівлі з обґрунтуванням з порівняльним аналізом її теплотехнічних показників, згідно вітчизняних та європейських норм проектування».
 • «Проект станції юних техніків в м. Хмельницькому з дослідженням….»
 • «Проект реконструкції житлового будинку з влаштуванням приміщень громадського призначення та дослідженням несучої здатності підсилених залізобетонних балок».
 • «Проектування багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями із забезпеченням енергоефективного утеплення фундаментів».
 • «Розробка енегроефективних дахових покриттів при проектуванні багатоповерхової будівлі в м. Луцьку».
 • «Проект 10-поверхового житлового будинку у Вінниці з дослідженням утеплення даху».
 • «Моделювання НДС арочних двотаврових стержнів з гофрованою стінкою».
 • «Проект 5-поверхового житлового будинку в м. Тернополі».
 • «Проект 11-поверхового житлового будинку з дослідженням металевих ферм перекриття».
 • «Проект спортивно-оздоровчого комплексу площею 13000 м2 в Херсоні з дослідженням купольного даху».
 • «Проект 9-поверхового житлового будинку з дослідженням ребристо-монолітного перекриття».
 • «Застосування без каркасних арочних конструкцій зі сталевих гофрованих профілів для гірських районів України».
 • «Дослідження міцності керамзито-бетону неруйнівними методами контролю».
 • «Дослідження теплопостачання будівель і споруд з використанням термоакумулюючих пристроїв»
 • «Дослідження легкого бетону різної міцності неруйнівними методами контролю».
 • «Оптимізація матеріаломісткості зварної кроквяної ферми».
 • «Аналіз опору зминання легких стальних тонкостінних елементів замкнутого профілю для будівельних конструкцій».
 • «Проект реконструкції виробничого приміщення під торгово-розважальний центр з дослідженням підсилення монолітного ребристого перекриття».
 • «Проектування сховища для овочів в Теребовлі із дослідженням каркасу та підлоги будівлі».
 • «Проектування профілакторію в м. Херсон з комплексним дослідженням міцності бетону».

Окремі теми кваліфікаційних робіт, пов’язані з науково-дослідною роботою студентів на кафедрі або їх професійною діяльністю, можуть бути запропоновані студентами.
Кваліфікаційна робота магістра складається з пояснювальної записки, креслень (за необхідності) та обов’язкового ілюстративного матеріалу до захисту (який містить текстову частину, діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки, роздруковані слайди презентації до захисту тощо.
Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.
Пояснювальна записка до дипломної роботи повинна в стислій та чіткій формі розкривати творчий задум, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст пояснювальної записки складається українською мовою. Орієнтовний обсяг пояснювальної записки дипломної роботи магістра – 60…80 сторінок аркушів формату А4 без додатків.

Нормоконтролю підлягають усі кваліфікаційні роботи, які виконуються в університеті.

Рецензенти призначаються наказом ректора за поданням декана факультету, не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК, з урахуванням пропозицій випускових кафедр зі складу досвідчених НПП або науковців університету та зовнішніх організацій, а також провідних фахівців відповідних галузей економіки, фахова кваліфікація яких відповідає напряму підготовки (спеціальності) випускників.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Завдання на КР складається за встановленою формою, затверджує завідувач випускової кафедри і видає дипломнику, як правило, після проходження переддипломної практики, а за її відсутності – не пізніше, ніж за тиждень до початку дипломного проектування.

У завданні вказують:
- тему КР;
- термін подання студентом закінченого КР;
- вихідні дані до КР;
- укрупнений зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити);
- перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень, слайдів тощо);
- консультантів спеціальних розділів КР(«Техніко-економічне обґрунтування»; «Охорона праці»; «Екологія» тощо), дату видачі завдання до розділу і дату погодження готового розділу;
- дату видачі завдання; - календарний план виконання КР із зазначенням назв його етапів та термінів їх виконання.

Завдання є невід’ємною складовою пояснювальної записки. Його підписують керівник КР, а також студент, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання. Внесення до нього змін допускається, як виняток, за рішенням випускової кафедри на підставі заяви студента і подання керівника КР.

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола