НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Навчальні дисципліни для підготовки студенів з спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
Предмет
Викладач
Навчальні матеріали
ECTS
Опис
6.5
Семестр – 5,6 
Форма контролю: екзамен – 5, залік- 6, КП-6
Курс "Архітектура будівель і споруд" належить до обов'язкових дисциплін для підготовки бакалаврів галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Метою курсу є надання студентам системи теоретичних знань та практичних навичок з основ архітектурно-будівельного проектування цивільних (житлових та громадських) і промислових будівель і споруд: їхніх об’ємно-планувальних, композиційних і конструктивних рішень та архітектурних конструкцій, техніко-економічна оцінка проектних рішень будівель і споруд. 
6.5
Семестр – 5,6
Форма контролю: екзамен
Кінематичний аналіз плоских і просторових стержневих систем. Основи статичного розрахунку стержневих систем. Розрахунок статично-визначуваних систем на нерухомі навантаження. Дійсні та можливі роботи. Узагальнені сили і переміщення. Формула Максвелла-Мора і техніка обчислення переміщень. Теореми про взаємність робіт, переміщень і реакцій. Потенціальна енергія деформації. Теореми Лагранжа і Кастіліано. Дискретна модель розрахункової схеми. Вузлові характеристики дискретної моделі. Рівняння рівноваги вузлів і матриця жорсткості дискретної моделі. Визначення зусиль у стержнях. 
7.5
Семестр – 1,2 
Форма контролю: залік
Курс "Матерiалознавство" належить до фундаментальних дисциплiн. На його основi базується загальноінженерна підготовка спеціалістів в галузі будівництва.
Мета дисципліни "Матерiалознавство" полягає в тому, щоб дати студентам грунтовні знання про основні матеріали, які використовуються в будівництві та технологічному обладнанні будівництва. 
7
Семестр – 7
Форма контролю: залік
Даний курс є одним з головних у підготовці сучасного інженера-будівельника.Знання даної дисципліни дозволить вміло розрахувати і спроектувати водопостачання і водовідведення будь-якого населеного пункту в залежності від місцевих умов.
4.5
Семестр – 6
Форма контролю: залік, КП- 6
Зілізобетонні вироби разом із стіновими матеріалами становлять основу сучасного будівництва. Залізобетон, є дуже міцною конструкцією, яка з'явилася в результаті з'єднання бетону, з металевими елементами. Крім високої міцності, залізобетон є будівельним матеріалом, який характеризується високим потенціалом в плані формування елементів, стійким до корозії і вогнестійким. Завдяки своїм перевагам, залізобетонні конструкції відмінно підходять для будівель різного призначення. 
4
Семестр – 1
Форма контролю: залік
Дана дисципліна є однією з спеціальних дисциплін і дозволяє студентам детально ознайомитися з сутністю діяльності інженера-будівельника пов'язаною з розробкою і реалізацією проектів, основою яких служить продукція топографо-геодезичних робіт – топографічні карти, плани, профілі.
Для правильного розв`язування інженерних задач студенти повинні одержати відповідну теоретичну підготовку, знати сучасні геодезичні методи й прилади, вміти їх застосовувати. Від змісту, повноти і точності геодезичних робіт в значній мірі залежить не тільки якість будівництва, але і довговічність споруд.
3
Семестр – 3
Форма контролю: екзамен
Даний курс містить основні відомості з геології, гідрогеології, інженерної геології та механіки ґрунтів. Подано загальні відомості про Землю як планету, розглянуто речовинний склад земної кори, природні геологічні та інженерно-геологічні процеси, основи гідрогеології та методику гідрогеологічних досліджень, основи грунтознавства та механіки ґрунтів, охарактеризовано основні види та склад інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні промислових і цивільних об'єктів різного призначення.Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
4
Семестр – 4
Форма контролю: залік
Курс "Конструкції з дерева та пластмас" належить до спеціальних дисциплін для підготовки бакалаврів напряму підготовки 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
Метою курсу є підготовити майбутніх бакалаврів будівництва до проектування як окремих конструктивних елементів так і різноманітних споруд з дерева.
Предмет вивчення у дисципліні: деревина – як конструкційний будівельних матеріал; з’єднання та розрахунок елементів дерев’яних конструкцій; розрахунок площинних суцільних та наскрізних дерев’яних конструкцій.
4
Семестр – 7
Форма контролю: залік, КР
Металеві конструкції: історія, матеріали, елементи, конструкції, проектування, архітектурні форми. Основні відомості про металеві конструкції (МК). Матеріали для МК. Методи розрахунку МК. Розрахунок елементів МК у випадку роботи на розтягання і згинання. Розрахунок центрово і позацентрово стиснених стрижнів. Загальні принципи розрахунку елементів МК. З’єднання в МК. Основи проектування балок і балочних перекриттів. Сталеві каркаси одноповерхових будинків. Проектування ферм громадських і виробничих будинків. Сталеві каркаси багатоповерхових будинків.
3
Семестр – 7
Форма контролю: екзамен
Мета курсу полягає в тому, щоб дати студентам знання про основні положення механіки руйнування, застосування їх для розрахунку міцності і довговічності конструкцій в яких присутні тріщинуваті дефекти. 
9.5
Семестр – 4,5
Форма контролю: екзамен, розрахунково-графічні роботи
Оволодіння студентами необхідними знаннями з опору матеріалів, які допоможуть описувати процеси та конструкції, що пов’язані з подальшою діяльністю фахівців, вивчати такі процеси, інтерпретувати відповідно здобуті результати.
Завдання курсу - розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів, поглиблення існуючих знань з опору матеріалів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування задач; вміння самостійно вдосконалювати свої знання і проводити аналіз прикладних інженерних задач.
5
Семестр – 8
Форма контролю: залік, КП
Основи і фундаменти – це інженерна дисципліна, що вивчає сумісну роботу основи, фундамента і надфундаментних конструкцій, розробляє найраціональніші типи основ і фундаментів та способи виконання робіт з їх облаштування в різних грунтових умовах. Основними задачами фундаментобудування є: зниження вартості фундаментів шляхом удосконалення їх конструкцій, скорочення термінів їх будівництва і забезпечення надійності в процесі експлуатації будівель і споруд.
Курс «Основи і фундаменти» є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямку 6.060101 „Будівництво”.
3
Семестр – 3
Форма контролю: залік
Дана дисципліна дозволяє студентам детально ознайомитися з сутністю діяльності Інженера-будівельника пов'язаною з проектуванням цивільних і промислових будівель і споруд, техніко-економічною оцінкою проектних рішень, загальними вимогам до робочих креслень та проектної робочої документації, подаються посилання на діючі нормативні документи, наводяться правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. 
4
Семестр – 8
Форма контролю: залік
Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни.
Курс містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності. 
4.5
Семестр – 6
Форма контролю: екзамен
Дана дисципліна дозволить студентам навчитися застосовувати сучасне програмне забезпечення для автоматизації розрахунку, дослідження і проектування конструкцій різного призначення. Розглядаються розрахунки моделі на різні види статичних навантажень, температурних, деформаційних і динамічних дій та автоматизація проектування: визначення розрахункових поєднань навантажень і зусиль, підбір і перевірка січень сталевих і залізобетонних конструкцій з формуванням ескізів робочих креслень колон і балок, перевірка міцності елементів за різним теоріями руйнування. 
4
Семестр – 5
Форма контролю: залік, кп
Курс "Проектування конструкцій" належить до спеціальних дисциплін для підготовки бакалаврів напряму підготовки 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
Метою викладання дисципліни “Проектування конструкцій” є загально – інженерна підготовка бакалаврів за фахом 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.
У результаті вивчення курсу студент повинен знати властивості будматеріалів, методи розрахунку будівельних конструкцій, види їх напружено-деформованого стану, види з’єднань конструкцій та їх розрахунки.
3.5
Семестр – 4
Форма контролю: залік
Розкриваються основні закони гідростатики та гідродинаміки рідини. Розглядаються розрахунки рівномірного та нерівномірного руху води в штучних та природних руслах, визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Вивчаються різні режими руху рідини. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і обємних помпах, викладено основи розрахунку цих машин.
10
Семестр – 6,7,8
Форма контролю: 6-залік, 7,8-екзамен, кп-8
"Технологія будівельного виробництва" належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" ОР "Бакалавр". Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними технологічними процесами будівельного виробництва та шляхами дотримання технологічних вимог в процесі будівництва. 
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола