ПРАКТИКИ

Наші студенти проходять практики відповідно до навчальних планів на провідних підприємствах України та Європи. Закордоні практики здійснюються при реалізації існуючих “Програм обміну”.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, оволодіння робітничими професіями відповідного фахового спрямування, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Бланк Договору та Щоденник практики можете завантажити тут

ОЗНАЙОМЧА

Курс:  1
Період: 24.01. - 0
6.02. (2 тижні)

Керівник: Мещерякова О.М.
Мета: ознайомитись зі структурою підприємств будівельної галузі, будівельними матеріалами, їх отриманням та застосуванням, водопостачанням та водовідведенням, архітектурою будинків і споруд; збір матеріалів для КП «Архітектура будівель і споруд» та «Основи і фундаменти».

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ГЕОДЕЗИЧНА

Курс:  2
Період: 24.01. - 0
6.02. (2 тижні)

КерівникДанильченко С.М.
Мета: отримати практичні навики роботи з геодезичними приладами та виконання прив’язки проектів до земельних ділянок.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТЕХНОЛОГІЧНА

Курс:  3
Період:
24.01. - 06.02. (2 тижні)

Керівники: Ясній В.П. МБ-31, Баран Д.Я. МБс-32
Мета: ознайомлення з технологічними процесами будівельного виробництва, технологічного устаткування, будівельними конструкціями в сучасних будівлях і спорудах; збір матеріалів для КР «Металеві конструкції», «Технологія будівельного виробництва».

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА З ФАХУ

Курс:  4
Період: 10.01. - 13
.02. (5 тижнів),

Керівник: Крамар Г.М. 
Мета: ознайомитися з посадовими обов’язками і особливостями роботи майстра, помічника виконроба, виконроба, інженера з техніки безпеки, інженера-постачальника, диспетчера, економіста; збір матеріалів для КП «Залізобетонні та кам’яні конструкції»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ФАХОВА

Курс:  5
Період: 17.01. - 27.02. (6 тижнів)
,

Керівник: Ігнатьєва В.Б.
Мета: знайомство з конкретними умовами професійної педагогічної діяльності, закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів і набуття студентами практичних навиків і компетенцій професійної діяльності. 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА

Курс:  5
Період: 17.01. - 27
.02. (6 тижнів),

Керівник: Керівники КРМ
Мета: набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики проведення наукових досліджень, поглиблення теоретичних знань у сфері будівництва, підбір матеріалу для написання магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПЕРЕДДИПЛОМНА

Курс:  6
Період: 01.09. - 26
.09. (4 тижні),

Керівник: Гудь М.І. 
Мета: узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі навчання в університеті за фаховими і загально-інженерними дисциплінами; забезпечення практичної підготовки студентів для інженерної діяльності; набуття досвіду і навиків самостійного вирішення інженерних і виробничих задач зі спеціальності а також організації самостійної дослідницької діяльності; збір матеріалів, необхідних для виконання  магістерської роботи.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
2023 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола