КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Особливості виконання курсових проектів (робіт)  з спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Тематика курсових проектів (робіт) відповідає завданням навчальної дисципліни й тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху та визначена і затверджена кафедрою. 
Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюють, як правило, найбільш кваліфіковані викладачі.
Захист курсового проекту (роботи)  планується переважно на останні два тижні теоретичного навчання у семестрі та проводиться публічно перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри, в тому числі керівника курсового проекту (роботи). 
Залік виставляють за результатом його захисту студентом перед комісією у складі 2 чи 3 викладачів кафедри за участю керівника курсового проекту (роботи).
курсове проектування за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія
3 курс

ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

КУРСОВА РОБОТА
(5 семестр)

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(6 семестр)

ЗАЛІЗОБЕТОННІ І КАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(6 семестр)
4 курс

МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

КУРСОВА РОБОТА
(7 семестр)

ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ

КУРСОВА РОБОТА
(8 семестр)

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(8 семестр)
5 курс
2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола