Обов'язкові компоненти освітньої програми

Навчальні дисципліни для підготовки студенів з спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Назва дисципліни

Викладач

Навчальні матеріали

ECTS

Опис

Архітектура будівель і споруд

Мещерякова Ольга Михайлівна

Методичні вказівки

7,5

Семестр – 5,6

Форма контролю: екзамен – 5, залік- 6, КП-6

Курс "Архітектура будівель і споруд" належить до обов'язкових дисциплін для підготовки бакалаврів галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Метою курсу є надання студентам системи теоретичних знань та практичних навичок з основ архітектурно-будівельного проектування цивільних (житлових та громадських) і промислових будівель і споруд: їхніх об’ємно-планувальних, композиційних і конструктивних рішень та архітектурних конструкцій, техніко-економічна оцінка проектних рішень будівель і споруд.

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

Окіпний Ігор Богданович

 

Мариненко Сергій Юрійович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 5

Форма контролю: екзамен – 5

Навчальна дисципліна ,,Безпека життєдіяльності, основи охорони праці,, нормативна, належить до циклу фундаментальних та професійно орієнтовних дисциплін, розроблена згідно з типовими навчальними програмами нормативних дисциплін ,,Безпека життєдіяльності,, та ,,Основи охорони праці,,

Будівельна механіка

Федак Сергій Ігнатович

Методичні вказівки

7,5

Семестр – 5,6

Форма контролю: екзамен – 6, залік- 5

Кінематичний аналіз плоских і просторових стержневих систем. Основи статичного розрахунку стержневих систем. Розрахунок статично-визначуваних систем на нерухомі навантаження. Дійсні та можливі роботи. Узагальнені сили і переміщення. Формула Максвелла-Мора і техніка обчислення переміщень. Теореми про взаємність робіт, переміщень і реакцій. Потенціальна енергія деформації. Теореми Лагранжа і Кастіліано. Дискретна модель розрахункової схеми. Вузлові характеристики дискретної моделі. Рівняння рівноваги вузлів і матриця жорсткості дискретної моделі. Визначення зусиль у стержнях.

Будівельне матеріалознавство

Бодрова Людмила Гордіївна

 

Крамар Галина Михайлівна

 

Коваль Ігор Володимирович

Методичні вказівки

7,0

Семестр – 3,4

Форма контролю: екзамен

Курс "Будівельне матеріалознавство" належить до фундаментальних дисциплін. На його основі базується загальноінженерна підготовка спеціалістів в галузі будівництва.

Мета дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам ґрунтовні знання про основні матеріали, які використовуються в будівництві та технологічному обладнанні будівництва.

Вища математика

Габрусєв Григорій Валерійович

Методичні вказівки

15,5

Семестр – 1,2,3

Форма контролю: екзамен – 2, залік- 1,3

Завдання курсу вищої математики – розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування математичних задач; вміння самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач.

Залізобетонні та кам'яні конструкції

Конончук Олександр Петрович

 

Гудь Михайло Іванович

Методичні вказівки

7,5

Семестр – 7,8

Форма контролю: екзамен – 8, залік- 7, КР- 6

Залізобетонні вироби разом із стіновими матеріалами становлять основу сучасного будівництва. Залізобетон, є дуже міцною конструкцією, яка з'явилася в результаті з'єднання бетону, з металевими елементами. Крім високої міцності, залізобетон є будівельним матеріалом, який характеризується високим потенціалом в плані формування елементів, стійким до корозії і вогнестійким. Завдяки своїм перевагам, залізобетонні конструкції відмінно підходять для будівель різного призначення.

Інженерна геодезія

Данильченко Світлана Михайлівна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 4

Форма контролю: залік

Дана дисципліна є однією з спеціальних дисциплін і дозволяє студентам детально ознайомитися з сутністю діяльності інженера-будівельника пов'язаною з розробкою і реалізацією проектів, основою яких служить продукція топографо-геодезичних робіт – топографічні карти, плани, профілі. Для правильного розв`язування інженерних задач студенти повинні одержати відповідну теоретичну підготовку, знати сучасні геодезичні методи й прилади, вміти їх застосовувати. Від змісту, повноти і точності геодезичних робіт в значній мірі залежить не тільки якість будівництва, але і довговічність споруд.

Інженерна графіка та CAD системи

Пік Андрій Іванович

Методичні вказівки

11,0

Семестр – 1, 2

Форма контролю: залік- 1д, 2д

Інженерна та комп'ютерна графіка є базовою дисципліною при підготовці інженера будь-якого напряму. При вивченні курсу розвивається просторове уявлення, логічне мислення та набуваються навички для виконання креслень.

Іноземна мова професійного спрямування

Федак Софія Андріївна

Методичні вказівки

6,0

Семестр – 1, 2, 3

Форма контролю: залік- 1, 2, екзамен – 3

Мета курсу англійської мови для студентів немовного вузу - оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах. Завдання курсу іноземної мови: оволодіти навичками оглядового інформативного та поглибленого читання на матеріалах оригінальної науково-технічної літератури за фахом; читати без словника літературу за фахом з метою пошуку необхідної інформації.

Інформаційні технології та основи програмування в інженерії

Дячук Степан Федорович

Методичні вказівки

5,0

Семестр – 1

Форма контролю: екзамен

Метою курсу є поглиблене вивчення інформатики та інформаційних технологій, тобто сукупності технічних і програмних засобів обробки даних.Курс знайомить з системним та прикладним програмним забезпеченням, вивчає нові методи обробки та зберігання інформації, колективної роботи з інформацією та методи алгоритмізації і розв’язування прикладних задач. Вивчиш даний курс – навчишся використовувати сучасні засоби комунікацій у своїй майбутній професії.

Історія та культура України

Щигельська Галина Остапівна

Методичні вказівки

5,0

Семестр – 1, 2

Форма контролю: екзамен – 2, залік- 1

Курс включає вивчення студентами сутності та процесу основних історичних процесів та основ й надбань культури українського народу

Металеві конструкції

Гудь Михайло Іванович

 

Грицеляк Роман Володимирович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 7

Форма контролю: екзамен, КР

Металеві конструкції: історія, матеріали, елементи, конструкції, проектування, архітектурні форми. Основні відомості про металеві конструкції (МК). Матеріали для МК. Методи розрахунку МК. Розрахунок елементів МК у випадку роботи на розтягання і згинання. Розрахунок центрово і позацентрово стиснених стрижнів. Загальні принципи розрахунку елементів МК. З’єднання в МК. Основи проектування балок і балочних перекриттів. Сталеві каркаси одноповерхових будинків. Проектування ферм громадських і виробничих будинків. Сталеві каркаси багатоповерхових будинків.

Механіка ґрунтів, основи і фундаменти

Підгурський Микола Іванович

 

Підгурський Іван Миколайович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 7

Форма контролю: екзамен, КП

Основи і фундаменти – це інженерна дисципліна, що вивчає сумісну роботу основи, фундамента і надфундаментних конструкцій, розробляє найраціональніші типи основ і фундаментів та способи виконання робіт з їх облаштування в різних грунтових умовах. Основними задачами фундаментобудування є: зниження вартості фундаментів шляхом удосконалення їх конструкцій, скорочення термінів їх будівництва і забезпечення надійності в процесі експлуатації будівель і споруд.

Обстеження і випробування будівель і споруд

Конончук Олександр Петрович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 8

Форма контролю: залік

Даний курс дає основні поняття про застосування методів та засобів неруйнівного контролю якості будівельної продукції; навчає орієнтуватися в розрахункових схемах конструкцій будівель та споруд, досконало знати методологію експериментальних досліджень, знати і вміти застосовувати методи та засоби відповідних вимірювань; після вивчення цього курсу, студент може здійснювати контроль якості продукції у будівництві, виконувати обстеження та проводити випробування конструкцій, будівель і споруд, робити висновки про їх стан та можливість подальшої експлуатації.

Опір матеріалів

Ясній Володимир Петрович

Методичні вказівки

7,0

Семестр – 3, 4

Форма контролю: екзамен – 4, залік – 3

Оволодіння студентами необхідними знаннями з опору матеріалів, які допоможуть описувати процеси та конструкції, що пов’язані з подальшою діяльністю фахівців, вивчати такі процеси, інтерпретувати відповідно здобуті результати.

Завдання курсу - розвиток логічного і алгоритмічного мислення студентів, поглиблення існуючих знань з опору матеріалів; оволодіння студентами методами дослідження і розв’язування задач; вміння самостійно вдосконалювати свої знання і проводити аналіз прикладних інженерних задач.

Організація та управління будівництвом

Мельник Лілія Миколаївна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 8

Форма контролю: екзамен

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація та управління будівництвом» є розкриття майбутнім спеціалістам сучасних методів організації діяльності та управління будівництвом; набуття навичок із розв’язання завдань з планування проекту будівництва, організації матеріально-технічного та транспортного забезпечення будівельного майданчика; набуття студентами навичок і знань з питань управління якістю будівництва, охорони навколишнього середовища у процесі будівельного виробництва

Основи права

Митник Уляна Миколаївна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 4

Форма контролю: залік

Метою навчальної дисципліни ’’ Основи права’’ є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, формування високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно – правові акти в практичній діяльності, вільно орієнтуватись в сучасному правовому полі.

Основи проєктної справи

Мещерякова Ольга Михайлівна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 3

Форма контролю: залік

Дана дисципліна дозволяє студентам детально ознайомитися з сутністю діяльності Інженера-будівельника пов'язаною з проєктуванням цивільних і промислових будівель і споруд, техніко-економічною оцінкою проєктних рішень, загальними вимогам до робочих креслень та проєктної робочої документації, подаються посилання на діючі нормативні документи, наводяться правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

Основи цивільного будівництва

Будзик Василь Михайлович

 

Биків Назарій Зіновійович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 1

Форма контролю: екзамен

Метою та завданням навчальної дисципліни є вивчення основ проектування, зведення та експлуатації будівель і споруд цивільного призначення; надання загальних уявлень про нормативно-правові акти у сфері будівництва та цивільної інженерія, етапи проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд; також методи та заходи щодо цивільної безпеки населення, види укриттів та вимоги до них; правила академічної доброчесності та методи її контролю в процесі навчання та проведення наукових досліджень.

Планування та благоустрій сельбищних територій

Ігнатьєва Вікторія  Борисівна

 

Мещерякова Ольга Михайлівна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 6

Форма контролю: екзамен

Предметом вивчення є просторовий аспект процесів планування та створення населених місць, перш за все – міст.

Розглядаються питання системного підходу до проєктування міст, висвітлюються закономірності розвитку міських поселень, їх планувальна структура та функціональна організація, питання транспортної мережі міста.

Розглядаються окремі види інженерних заходів з інженерної підготовки та благоустрою міських територій.

Приділена увага процесам затоплення і підтоплення територій, інженерній підготовці та заходам з їх захисту від несприятливих фізико-геологічних явищ.

Програмне забезпечення інженерних розрахунків

Сорочак Андрій Петрович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 3

Форма контролю: екзамен

Дана дисципліна дозволить студентам навчитися застосовувати сучасне програмне забезпечення для автоматизації розрахунку, дослідження і проєктування конструкцій різного призначення. Розглядаються розрахунки моделі на різні види статичних навантажень, температурних, деформаційних і динамічних дій та автоматизація проєктування: визначення розрахункових поєднань навантажень і зусиль, підбір і перевірка січень сталевих і залізобетонних конструкцій з формуванням ескізів робочих креслень колон і балок, перевірка міцності елементів за різним теоріями руйнування.

Теоретична механіка

Михайлишин Михайло Стахович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 2

Форма контролю: екзамен

Предметом теоретичної механіки є механічний рух і зв’язана з ним механічна взаємодія матеріальних тіл. Теоретична механіка вивчає загальні закономірності механічних рухів, ставлячи своїм основним завданням пізнання кількісних і якісних закономірностей, що спостерігаються в природі, широко застосовуючи при цьому методи абстракції, узагальнення, математичні методи, методи формальної логіки.

Технічна механіка рідини і газу

Каспрук Володимир Богданович

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 4

Форма контролю: екзамен

Розкриваються основні закони гідростатики та гідродинаміки рідини. Розглядаються розрахунки рівномірного та нерівномірного руху води в штучних та природних руслах, визначаються коефіцієнти втрат на тертя в місцевих опорах і по довжині. Вивчаються різні режими руху рідини. Розглянуто робочі процеси в лопатевих і обємних помпах, викладено основи розрахунку цих машин.

Техноекологія та цивільна безпека

Пилипець Оксана Михайлівна

Методичні вказівки

4,0

Семестр –2

Форма контролю: залік

Дисципліна «Техноекологія та цивільна безпека» складається з двох частин.

Метою вивчення частини "Техноекологія" є формування знань щодо структури національного господарства, впливу його галузей на навколишнє природне середовище, а також методів запобігання техногенному забрудненню довкілля.

Метою вивчення частини «Цивільна безпека» є формування здатності вирішувати складні проблеми й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професії діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Технологія будівельного виробництва

Ковальчук Ярослав Олексійович

 

Данильченко Світлана Михайлівна

Методичні вказівки

6,5

Семестр – 7,8

Форма контролю: екзамен –7, 8, КП-8

"Технологія будівельного виробництва" належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" ОР "Бакалавр". Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними технологічними процесами будівельного виробництва та шляхами дотримання технологічних вимог в процесі будівництва.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Мацюк Галина Ростиславівна

Методичні вказівки

5,0

Семестр – 3,4,5

Форма контролю: екзамен – 5 залік – 3

Курс "Українська мова за професійним спрямуванням" студенти вивчають упродовж трьох семестрів.

У І семестрі(8 лекцій + 8 практичних). Тут акцентовано на культурі мовлення майбутнього фахівця, на спілкуванні як формі найважливішої суспільної діяльності.

ІІ (8 лекцій) семестр присвячено вивченню особливостей офіційно-ділового стилю. Особливу увагу зосереджено на складанні та оформленні документів.

У ІІІ семестрі (8 лекцій + 8 практичних) висвітлюються питання, присвячені науковому стилю мови, оформленню наукового тексту. Він найскладніший та найцікавіший.

Фізика

Ковалюк Богдан Павлович

Методичні вказівки

8,5

Семестр – 2, 3

Форма контролю: екзамен – 2, 3

Мета викладання даного курсу:

Вивчення студентами основних фізичних явищ; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження.

Оволодіння студентами засобами і методами розв’язування конкретних задач з курсу загальної фізики. Вироблення вміння застосовувати фізичні явища і закони при вирішенні інженерних задач.

Ознайомлення студентів з сучасною науковою апаратурою, формування навиків виконання фізичного експерименту, вміння виділити конкретний фізичний зміст в прикладних задачах майбутньої спеціальності.

Фізичне виховання

Курко Ярослав Віталійович

Методичні вказівки

0,0

 

Філософія

Габрусєва Наталія Валеріївна

Методичні вказівки

4,0

Семестр – 2

Форма контролю: екзамен

Вам пропонується навчально-методичний курс з філософії, підготовлений викладачами кафедри для дистанційного навчання.

Укладачі сподіваються, що його зміст допоможе не лише успішно засвоїти нормативний курс з дисципліни, але і викличе інтерес, послужить імпульсом для подальшого поглибленого і творчого вивчення і застосування філософських знань.

Ознайомча практика

Мещерякова Ольга Михайлівна

Методичні вказівки

3,0

Семестр –2

Форма контролю: залік

Ознайомча практика для студентів 1-го курсу

Геодезична практика

Данильченко Світлана Михайлівна

Методичні вказівки

3,0

Семестр –4

Форма контролю: залік

 

Технологічна практика

Крамар Галина Михайлівна

 

Каспрук Володимир Богданович

 

Сорочак Андрій Петрович

Методичні вказівки

6,0

Семестр –4

Форма контролю: залік

Ознайомитися з посадовими обов’язками і особливостями роботи майстра, помічника виконроба, виконроба, інженера з техніки безпеки, інженера-постачальника, диспетчера, економіста; збір матеріалів для КП «Залізобетонні та кам’яні конструкції»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя © Кафедра будівельної механіки © Микола